Sözcükler önemlidir; çünkü sözcükler sorunları nasıl kavramsallaştırdığımızı, konulara hangi önceliği tanıdığımızı ve yanıtlarımızı etkiler. Dilin ve terimlerin tutarsız kullanımı aynı konuya ilişkin birbiriyle tutarsız yasal düzenlemelere ve politikalara yol açar. Çocuklara karşı işlenen bir dizi cinsel suça ilişkin hukuksal tanımlar olmakla birlikte yine de çocukların cinsel sömürüsü ve cinsel istismarı söz konusu olduğunda farklı bir terminolojinin kullanımı karmaşaya neden olmaktadır. Aynı terimlerin kullanıldığı durumlarda bile çoğu kez bunların gerçek anlamına dair anlaşmazlıklar baş göstermekte, bu da aynı sözcüklerin farklı eylemler ya da durumlar için kullanılmasına yol açmaktadır. Bu durum, politika ve program geliştirme, yasal düzenlemeler ve veri toplama gibi alanlarda önemli sorunlar yaratmıştır ve sonuçta etkinin ölçülmesinde ya da hedeflerin belirlenmesinde hatalı yönelimlere, sınırlılığa ve yetersizliğe neden olabilmektedir. Çocuğun cinsel istismarı ve sömürüsü uluslararası boyut kazandığında ise bu güçlükler daha da artmaktadır.

Cinsel sömürü ve cinsel istismarın önlenmesi ve ortadan kaldırılması alanında çalışanlar son on yıl içinde “hazırlama” (çocuğun cinsel amaçlar için teşviki-“grooming”), “cinsel içerikli mesajlaşma” (sexting) ve çocuğun cinsel istismarının canlı yayını (live streaming) gibi birtakım yeni terimlerle karşılaşırken, çocuk fuhşu ve çocuk pornografisi gibi terimler de daha çok eleştirilir olmuş (kimi durumlarda bu ağır suçların mağdurları tarafından da) ve zamanla bu terimlerin yerini çocuk açısından daha az zararlı ya da daha az damgalayıcı (stigma) olduğu düşünülen başka terimler almıştır.

Terim ve kavramlardaki bu değişikliklerin, bu alanda çalışma yürütenleri farklı yaklaşımlara ya da uygulamalara götürüp götürmeyeceği, götürecekse bunun nasıl olacağı henüz net değildir. Mevcut terimlerdeki (özellikle yerleşik hukuk terimlerindeki) değişikliklerin karışıklığa ya da tam anlaşılmamaya yol açabileceğine ilişkin kaygılar artmaktadır. Öyle ki bu değişikliklerin çocuk koruma alanındaki aktörlerin ortak ve uyumlu hareketi sonucu benimsenmemesi halinde çocukların cinsel sömürüsünü etkili biçimde önlemeye ve bunu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların etkisiz kalması gibi bir risk söz konusudur.

Belgenin amacı, çocukların cinsel sömürüsü ve cinsel istismarının her biçiminin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için çalışan tüm kişi ve kuruluşlara çalışmaları sırasında karşılaşabilecekleri farklı terimleri ve kavramları anlamaya ve kullanmaya yardımcı olacak bir kılavuz sunmaktır.

Umarız bu Kılavuz geniş bir çevrede yaygınlaşır ve çocukların cinsel istismarı ve cinsel sömürüsü konularında çalışan herkes burada sunulan terimlerin ve kavramların anlamına ve olası kullanımlarına aşinalık kazanır. Bunun çocukların cinsel sömürü ve cinsel istismarın her biçiminden daha etkili korunmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz.

İçindekiler

A. Çocuk 1

A.1. Hukuksal Bağlayıcılığı Olan Belgelerdeki Tanımlar 1
A.2. Terminolojiyle İlgili Hususlar 2
A.3. İlgili Terimler 2
A.3.i Reşit Olma Yaşı 2
A.3.ii Cinsellikte Rıza Yaşı 3
A.3.iii Çocuk (Küçük) 4
A.3.iv Genç 5
A.3.v Ergen 6
A.3.vi 13-19 Yaş Arası 6
A.3.vii Genç Kişi/Gençler/Gençlik 7
A.3.viii Çevrimiçi Ortamda Olan Çocuk 7

B. Çocuklara Yönelik Cinsel Şiddet 9

B.1. Hukuksal Bağlayıcılığı Olan Belgelerdeki Tanımlar 9
B.2. Bağlayıcı Olmayan Belgeler 9
B.3. Terminolojiyle İlgili Hususlar 10
B.4. İlgili Terimler 14

C. Çocuğa cinsel saldırı 14

C.1.Çocuğun Cinsel İstismarı 15
C.2. Bağlayıcı Olmayan Belgeler 16
C.3. Terminolojiyle İlgili Hususlar 16
C.4. İlgili terimler 17
C.4.i Ensest 17
C.4.ii Çocuğa Tecavüz Edilmesi 18
C.4.iii Sarkıntılık (Çocuğun Cinsel Anlamda Rahatsız Edilmesi) 18
C.4.iv Çocuklara Cinsel Amaçlı Dokunma 18
C.4.v Çocuğa Yönelik Cinsel Taciz 19
C.4.vi Çocuğun Çevrim İçi Cinsel İstismarı 20

D. Çocuğun Cinsel Sömürüsü 21

D.1 Hukuksal Bağlayıcılığı Olan Belgelerdeki Tanımlar 21
D.2 Bağlayıcı Olmayan Belgeler 21
D.3 Terminolojiyle İlgili Hususlar 21
D.4 İlgili Terimler 23
D.4.i Çocukların Ticari Amaçlı Cinsel Sömürüsü 23
D.4.ii Boş Bırakılmıştır 24
D.4.iii Çocukların Çevrim İçi Ortamda Cinsel Sömürüsü 24

E. Çocukların Fuhuşta/Fuhuş Amacıyla Sömürülmeleri 26

E.1. Hukuksal Bağlayıcılığı Olan Belgelerdeki Tanımlar 26
E.2. Bağlayıcı Olmayan Belgeler 26
E.3. Terminolojiyle İlgili Hususlar 27
E.4. İlgili Terimler 28
E.4.i Fuhuş Yapan (Ya Da Fuhuş Durumundaki) Çocuklar 28
E.4.ii Çocuk Fahişe 28
E.4.iii Çocuk Seks İşçisi 29
E.4.iv Seks Satan Çocuklar/Ergenler/Gençler 29
E.4.v Kendi İsteğiyle/Kendi Başına Fuhuş 29
E.4.vi Çıkar Amaçlı Seks 30
E.4.vii Çocukların Pornografik Performans Gösterileri için Kullanılması 31

F. Çocuk Pornografisi 33

F.1. Hukuksal Bağlayıcılığı Olan Belgelerdeki Tanımlar 33
F.2. Bağlayıcı Olmayan Belgeler 34
F.3. Terminolojiyle İlgili Hususlar 34
F.4.i İlgili terimler 37Çocuk Cinsel İstismarı/Cinsel Sömürüsü Materyali 37
F.4.ii Bilgisayarda/Dijital Olarak Üretilmiş Çocuk Cinsel İstismarı Materyali 39
F.4.iii Çocukların Cinselleştirilmiş Görüntüleri/Çocuk Erotikası 41
F.4.iv Çocukların Kendilerinin Ürettikleri Cinsel İçerik/Materyal 42
F.4.v Cinsel İçerikli Mesajlaşma 43
F.4.vi Zararlı İçeriğe Maruz Kalma 44
F.4.vii Çocukların Cinsel Amaçlar için Kötü Yola Sevk Edilmesi 45

G. Çocuğun Çevrim İçi Canlı Cinsel İstismarı 46

G.1. Hukuksal Bağlayıcılığı Olan Belgelerdeki Tanımlar 46
G.2. Terminolojiyle İlgili Hususlar 46
G.3. İlgili terimler 47
G.3.i Çocuğun Cinsel İstismarının Canlı Yayınlanması 47
G.3.iii Uzaktan Görüntülü Çocuk Seksi Turizmi/Çocuğun Cinsel İstismarı 48
G.3.ii Çocuğun Cinsel İstismarı Siparişi 48

H. Çocukların Cinsel Amaçlar için Teşviki 49

H.1. Hukuksal Bağlayıcılığı Olan Belgelerdeki Tanımlar 49
H.2. Bağlayıcı Olmayan Belgeler 49
H.3. Terminolojiyle İlgili Hususlar 49
H.4. İlgili Terimler 51
H.4.i Cinsel Amaçlar İçin “Hazırlama” – Grooming (Çevrim İçi/Çevrim Dışı) 51
H.4.ii Çocukların Çevrim İçi (Cinsel Amaçlı) Ayartılması 52
H.4.iii Çocuğa Cinsel Amaçlı Şantaj 53

İ. Çocukların Seyahat ve Turizm Ortamlarında Cinsel Sömürüsü 54

İ.1. Hukuksal Bağlayıcılığı Olan Belgelerdeki Tanımlar 54
İ.2. Bağlayıcı Olmayan Belgeler 54
İ.3. Terminolojiyle İlgili Hususlar 55
İ.4. İlgili Terimler 56
I.4.i Çocuk Seksi Turizmi 56

J. Çocukların Satılması 57

J.1. Hukuksal Bağlayıcılığı Olan Belgelerdeki Tanımlar 57
J.2. Bağlayıcı Olmayan Belgeler 57
J.3. Terminolojiyle İlgili Hususlar 57

K. Çocuk Ticareti 60

K.1. Hukuksal Bağlayıcılığı Olan Belgelerdeki Tanımlar 60
K.2. Bağlayıcı Olmayan Belgeler 61
İ.1. Terminolojiyle İlgili Hususlar 61

J. Çocuk Yaşta/Erken Evlenme 64

J.1. Hukuksal Bağlayıcılığı Olan Belgelerdeki Tanımlar 64
J.2. Bağlayıcı Olmayan Belgeler 64
J.3. Terminolojiyle İlgili Hususlar 65
J.4. İlgili Terimler 67
J.4.i Zorla Evlendirme 67

K. Zararlı Uygulamalar 71

K.1. Hukuksal Bağlayıcılığı Olan Belgelerdeki Tanımlar 71
K.2. Bağlayıcı Olmayan Belgeler 71
K.3. Terminolojiyle İlgili Hususlar 71

L. Köleliğin/Çocuk Köleliğinin Bugünkü Biçimleri 74

L.1. Hukuksal Bağlayıcılığı Olan Belgelerdeki Tanımlar 74
L.2. Bağlayıcı Olmayan Belgeler 75
L.3. Terminolojiyle İlgili Hususlar 75

M. En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliği 77

M.1. Hukuksal Bağlayıcılığı Olan Belgelerdeki Tanımlar 77
M.2. Bağlayıcı Olmayan Belgeler 77
M.3. Terminolojiyle İlgili Hususlar 78

N. Cinsel Sömürü ve/veya Cinsel İstismar Mağduru Çocuk 80

N.1. Hukuksal Bağlayıcılığı Olan Belgelerdeki Tanımlar 80
N.2. Bağlayıcı Olmayan Belgeler 80
N.3. Terminolojiyle İlgili Hususlar 80
N.4. İlgili Terimler 82
N.4.i Mağdurun Tespiti 82
N.4.ii Hayatta Kalan 83
N.4.iii Cinsel Sömürüye/Cinsel İstismara Maruz Kalan Çocuklar 84
N.4.iv Mağduriyet 85
N.4.v Kendi Kendini Mağdur Etme 85
N.4.vi Yeniden Mağdur Olma 85
N.4.vii İkincil Mağduriyet 86

O. Çocuklara Yönelik Cinsel Suçların Failleri 87

O.1. Hukuksal Bağlayıcılığı Olan Belgelerdeki Tanımlar 87
O.2. Bağlayıcı Olmayan Belgeler 87
O.3. Terminolojiyle İlgili Hususlar 87

 

İNDİR

https://yadi.sk/i/15j4RZGzMY8q0g

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: