Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çalıştığı Alana Dair Memnuniyet Araştırması

22
4708

Bu araştırmanın amacı Sosyal hizmet uzmanlarının çalıştıkları alana dair memnuniyet derecelerini saptama, çalışılan alan ve kurum çalışma şartları hakkında bilgi sahibi olma,  çalışma şartlarının ortaya koyularak tercih yapacak sosyal hizmet uzmanlarına bilgi verme amacındadır.

Birçoğumuz tercih yaparken kurum seçmekte zorlanmakta, çalışılmak istenen kurum, alan net bir şekilde belirlenememektedir. Bu araştırma ile tercih yapılacak alan, kuruma, alana dair önceden bilgi sahibi olunabilmesi amaçlanmaktadır.

Yapılan anket sonucu ve değerlendirmeleri umarım siz okuyuculara faydalı olabilir. Özellikle alan, kurum, kuruluş seçmeden önce sizlere bilgi vermesi, birtakım olumlu ve olumsuz yanları sizlere aktarabilme ümidi içerisinde yapılan bir çalışmadır.

İçindekiler (ilgili başlığa gitmek için üstünü tıklayınız)

1-Ankete Katılan Katılımcı Sayısı:2

2-Katılımcıların Kurum\Kuruluş Bazında Dağılım.. 2

3-Katılımcıların Çalıştıkları Kurumdaki Kadro Durumu. 3

4-Ankete Katılan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Maaş Aralıkları3

5-Katılımcıların Çalıştıkları Alana Dair Memnuniyetleri4

6-Anketin Kurum/Kuruluş Bazında Değerlendirilmesi4

A-Sağlık Bakanlığı4

B-SHÇEK. 7

C- Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. 10

D-Üniversiteler. 13

E-Belediyeler. 16

F-Adalet Bakanlığı19

G. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü. 22

H-Emniyet Genel Müdürlüğü. 25

I-Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu. 28

J. Özel Kurum veya Şirket. 30

K- Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü. 33

L-İl Özel İdaresi35

M-Diğer Kurumlar. 37

7-Sonuç ve Genel Değerlendirme. 38

1-Ankete Katılan Katılımcı Sayısı:

Anketi toplam 142 kişi katılmıştır. Katılımcıların 64’ü erkek, 78’i kadındır.

2-Katılımcıların Kurum\Kuruluş Bazında Dağılım

Araştırmaya Sağlık Bakanlığı’nda ve SHÇEK’te çalışan sosyal hizmet uzmanları katılımı büyük oranda olup ayrıca ankete TSK’da çalışan bir ve sivil toplum kuruluşunda çalışan bir sosyal hizmet uzmanı katılmış olup yukardaki tabloda diğer(other) kısmında yer almıştır.

3-Katılımcıların Çalıştıkları Kurumdaki Kadro Durumu

Ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının 105’i kadrolu, 25’i sözleşmeli, 12’si ise hizmet alımı olarak çalışmaktadır.

4-Ankete Katılan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Maaş
Aralıkları

Ankete katılan sosyal çalışmacıların büyük bir çoğunluğu 1600-2000 aralığında değişen miktarlarda maaş almakla birlikte %23’lük bir kesimi 2000 TL’nin üzerinde maaş almaktadır.

5-Katılımcıların Çalıştıkları Alana Dair
Memnuniyetleri

Ankete katılan 142 sosyal hizmet uzmanının %51’i çalıştıkları alandan memnunken, %29’u ise çalıştıkları alandan memnun değildir. Birçok çalışanın çalıştıkları alandan memnun olması sosyal hizmet mesleğinin iyi bir meslek olduğu sonucuna götürebilmektedir.

6-Anketin Kurum/Kuruluş Bazında Değerlendirilmesi

A-Sağlık Bakanlığı

Katılımcıların 23 erkek, 26’sı ise kadındır.

A.1. Çalışılan Alanda Kadro Durumu

Sağlık Bakanlığı’nda çalışan ve ankete katılan uzmanların 28’i kadrolu(657) ile, 21’i ise sözleşmeli olarak çalışmakta; hizmet alımı olarak çalışan uzman bulunmamaktadır.

A.2.Alınan Toplam Maaş

Sağlık Bakanlığı’nda çalışan ve ankete katılan uzmanların büyük çoğunluğu en az 1800 TL maaş almaktadır.

A.3. Çalışılan Alana Dair Memnuniyet

Sağlık Bakanlığı’nda çalışan ve ankete katılan uzmanların sadece %10’u çalıştığı alandan memnun olmamakta beraber %67’si çalıştığı alandan memnundur.

A.4.Çalışılan Kurum/Kuruluşta Meslektaş İle İlişkiler

Sağlık Bakanlığı’nda çalışan ve ankete katılan uzmanların büyük bir kesiminin çalıştıkları kurum-kuruluşta meslektaşları ile ilişkileri iyi olmakla birlikte çok az uzmanın çalıştığı kurum/kuruluşta meslektaşı ile ilişkisi kötüdür.

A.5. Çalışılan Kurum/Kuruluştaki Diğer Meslek Elamanları İle İlişkiler.

Sağlık Bakanlığı’nda çalışan ve ankete katılan uzmanların diğer meslek elamanları ile ilişkileri genel olarak iyi olarak nitelendirmek mümkündür.

A.6.Çalışılan Kurum/Kuruluşta Yönetici ve Amirler İle İlişkiler

Sağlık Bakanlığı’nda çalışan ve ankete katılan uzmanların büyük bir çoğunluğunun kurum/kuruluştaki yönetici ve amirler ile ilişkiler iyi olmakla birlikte çok az sosyal hizmet uzmanının ilişkileri kötü olduğu sonucuna varılabilir.

A.7. Çalışılan Kurum/Kuruluşta ki İş Yoğunluğu

Sağlık Bakanlığı’nda çalışan ve ankete katılan uzmanların hemen hemen yarısının iş yoğunluğunun fazla olduğu, bir diğer yarısının ise iş yoğunluğunun az olduğu söylenilebilir. Bu durum Sağlık Bakanlığı’nda ki işlerin
belirli bir standartta oturmadığını gösterebileceği gibi iş üretmekte sosyal hizmet uzmanlarının çabasının gerekliliğini de gösterebilmektedir.

A.8. Çalışılan Kurum/Kuruluşta ki Tükenmişlik

Sağlık Bakanlığı’nda çalışan ve ankete katılan uzmanların birçoğu zaman zaman tükenmişlik yaşayabilmektedir.

A.9. Çalışılan Kurum/Kuruluşta Mesleği İcra Etme

Sağlık Bakanlığı’nda çalışan ve ankete katılan uzmanların %67’si çalıştığı kurumda kısmen de olsa mesleğini yerine getirebildiği; %33’ünün ise mesleğini yerine getiremediği yapılan anket sonucundan çıkmaktadır. Uzmanlarının %33’ünün mesleğini bulunduğu kurum/kuruluşta icra edememesi Sağlık Bakanlığı’nda ki sosyal hizmet uygulamalarının yeterince uygulanamadığını gösterebilmekte, Sosyal hizmet uygulamalarının daha iyi yapılması için çalışma usul ve biçimlerinde düzenlemelere ihtiyaç olduğunu gösterebilmektedir.

B-SHÇEK

B.1. Çalışılan Alanda Kadro Durumu

Anketi cevaplayan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının hiç birinin sözleşmeli olmadığı, çalışanların birçoğunun kadrolu olduğu ve SHÇEK’e hizmet alımı yolu ile sosyal hizmet uzmanı alındığı anket sonucundan çıkan bilgilerdir.

B.2.Alınan Toplam Maaş

SHÇEK’te çalışan ve ankete katılan uzmanların birçoğunun 1600-1800 aralığında maaş aldığı, azımsanmayacak sayıda çalışanların ise 1800 ve üzerinde maaş aldığı ankete verilen cevaplar neticesinde ortaya çıkmaktadır.

B.3. Çalışılan Alana Dair Memnuniyet

SHÇEK’te çalışan ve ankete katılan uzmanların bir yarısı çalıştıkları alandan memnunken bir yarısı çalıştıkları alandan memnun değil. Bunda SHÇEK’in birçok alana (Yaşlılık, Özürlülük, Çocuk, Aile…) ilişkin hizmeti
vermesi, kurumda çalışan uzmanların SHÇEK çatısı altında farklı faklı alanlarda çalışması etkili olabilmiştir.

B.4.Çalışılan Kurum/Kuruluşta Meslektaş İle İlişkiler

SHÇEK’te çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının birçoğu aynı kurumda çalıştığı meslektaşları ile ilişkisi iyi olarak nitelendirile bilinir. Bu nitelendirme SHÇEK’te genel olarak sosyal hizmet uzmanlarının birbirleri ile olan ilişkisinin iyi olduğu kanısına ulaştırmaktadır.

B.5. Çalışılan Kurum/Kuruluştaki Diğer Meslek Elamanları İle İlişkiler

SHÇEK’te çalışan ve ankete katılan uzmanlarını birçoğunun diğer meslek elamanları ile olan ilişkileri iyi olarak değerlendirile bilinir. Bu değerlendirme SHÇEK’te çalışan uzmanların diğer meslek elamanları ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını gösterebildiği gibi diğer meslek elamanları ile ilişkilere önem verildiğini de gösterebilmektedir.

B.6.Çalışılan Kurum/Kuruluşta Yönetici ve Amirler İle İlişkiler

SHÇEK’te çalışan ve ankete katılan uzmanların yarısından fazlasının yönetici ve amirlerle ilişkilerinin olumlu ve iyi olduğu, bunun kurumlardaki çalışma isteğine olumlu yansıyacağı söylene bilinir.

B.7. Çalışılan Kurum/Kuruluşta ki İş Yoğunluğu

SHÇEK’te çalışan ve ankete katılan uzmanların birçoğu çalıştıkları kurum/kuruluştaki iş yoğunluğunun fazla olduğunu düşünmektedir. Bu da SHÇEK’te sosyal hizmet uzmanlarının önemli bir yere sahip olduğunu, önemli işler yaptığının göstergesi olabilmektedir.

B.8. Çalışılan Kurum/Kuruluşta ki Tükenmişlik

SHÇEK’te çalışan ve ankete katılan uzmanların iş yoğunluğuna da bağlı olarak çalıştıkları kurum/kuruluşta yaşadıkları tükenmişlik zaman zaman görülebilmektedir. Bunun nedeninin ise kurumdaki yoğun iş temposu olduğu düşüle bilinir.

B.9. Çalışılan Kurum/Kuruluşta Mesleği İcra Etme

SHÇEK’te çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının %54’lük kısmın kısmen de olsa mesleklerini icra edebildikleri görülebilmektedir.

C- Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

C.1. Çalışılan Alanda Kadro Durumu

Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde çalışan ve ankete katılan uzmanların hepsi kadrolu olarak çalışmaktadır.

C.2.Alınan Toplam Maaş

Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde çalışan ve ankete katılan uzmanların %83’ü  1600’TL den fazla maaş almaktadır. Genel olarak alınan maaşın 1800 TL’nin üstünde olduğu söylene bilinir.

C.3. Çalışılan Alana Dair Memnuniyet

Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde çalışan ve ankete katılan uzmanların birçoğunun çalıştığı alandan memnun olmadıkları bu yapılan bu anket sonucundan çıkartıla bilinir.

C.4.Çalışılan Kurum/Kuruluşta Meslektaş İle İlişkiler

Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde çalışan ve ankete katılan uzmanların diğer meslektaşları ile ilişkilerinin genel
olarak iyi olduğu değerlendirmesi yapıla bilinir.

C.5. Çalışılan Kurum/Kuruluştaki Diğer Meslek Elamanları İle İlişkiler

Adalet Bakanlığı ve Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde çalışan
ve ankete katılan uzmanların diğer meslek elemanları ile ilişkilerinin iyi olduğu değerlendirmesi anket sonucuna göre çıkartıla bilinir.

C.6.Çalışılan Kurum/Kuruluşta Yönetici ve Amirler İle İlişkiler

Adalet Bakanlığı ve Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde çalışan
ve ankete katılan uzmanların genel olarak amir ve yöneticileri ile ilişkilerinin iyi ve iyinin biraz altında olduğu sonucu çıkartıla bilinir.

C.7. Çalışılan Kurum/Kuruluşta ki İş Yoğunluğu

Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde çalışan ve ankete katılan uzmanlar çalıştıkları kurumdaki iş yoğunluğunun fazla olduğunu belirtmektedirler.

C.8. Çalışılan Kurum/Kuruluşta ki Tükenmişlik

Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının
genel olarak tükenmişlik sendromu ile karşılaştıkları söylene bilinir.

C.9. Çalışılan Kurum/Kuruluşta Mesleği İcra Etme

Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde çalışan ve ankete katılan uzmanların yarısından fazlası çalıştıkları kurumda mesleğini tam olarak icra edemediklerini belirtmektedirler.

D-Üniversiteler

D.1. Çalışılan Alanda Kadro Durumu

Üniversitelerde çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının tamımı kadrolu olarak çalışmaktadırlar.

D.2.Alınan Toplam Maaş

Üniversitede çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının genel olarak 1800TL’nin üzerinde maaş aldıkları öngörüle bilinmektedir.

D.3. Çalışılan Alana Dair Memnuniyet

Üniversitede çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının çalıştıkları alandan memnun olduğu anket sonucuna göre öngörüle bilinmektedir.

D.4.Çalışılan Kurum/Kuruluşta Meslektaş İle İlişkiler

Üniversitede çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının çalıştıkları kurumda meslektaşları ile ilişkilerinin iyi olduğu yargısı yapılan anketin sonucuna göre çıkarıla bilinir.

D.5. Çalışılan Kurum/Kuruluştaki Diğer Meslek Elamanları İle İlişkiler

Üniversitede çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının diğer meslek elamanları ile ilişkilerinin iyi olduğu söylene bilinir.

D.6.Çalışılan Kurum/Kuruluşta Yönetici ve Amirler İle İlişkiler

Üniversitede çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının amirleri ile ilişkilerinin genel olarak iyi olduğu, fakat kötü ilişkilerinde olabildiği sonucu çıkarıla bilinir.

D.7. Çalışılan Kurum/Kuruluşta ki İş Yoğunluğu

Üniversitede çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının çalıştıkları üniversitelerde işlerinin genel olarak yoğun olarak değerlendirile bilinirken ayrıca işinin yoğun olmadığını belirten uzmanlarda vardır.

D.8. Çalışılan Kurum/Kuruluşta ki Tükenmişlik

Üniversitede çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının genel olarak tükenmişlik yaşamadığı sonucu anket sonucuna göre çıkartıla bilinmektedir.

D.9. Çalışılan Kurum/Kuruluşta Mesleği İcra Etme

Üniversitede çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının çalıştıkları kurumda mesleklerini icra edebildiklerine
inanmaktadırlar.

E-Belediyeler

E.1. Çalışılan Alanda Kadro Durumu

Belediyelerde çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının kadrolu çalışabildiği gibi sözleşmeli olarak da çalışabildikleri görülmektedir.

E.2.Alınan Toplam Maaş

Belediyelerde çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının 1800TL ve fazlası maaş aldıkları anket sonucuna göre söylene bilinir.

E.3. Çalışılan Alana Dair Memnuniyet

Belediyelerde çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının çalıştıkları belediyeye göre çalıştıkları alanda dair
memnuniyetlerinin değiştiği söylene bilinir.

E.4.Çalışılan Kurum/Kuruluşta Meslektaş İle İlişkiler

Çalışılan kurumda meslektaş ile ilişkilerin iyi olduğu genel anlamda söylene bilinmektedir.

E.5. Çalışılan Kurum/Kuruluştaki Diğer Meslek Elamanları İle İlişkiler

Belediyelerde çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının diğer meslek elamanları ile ilişkilerinin iyi olduğu söylenile bilinir.

E.6.Çalışılan Kurum/Kuruluşta Yönetici ve Amirler İle İlişkiler

Ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının amir ve yöneticiler ile ilişkilerinin iyi olduğu gibi bazı uzmanlar ilişkilerin kötü olduğunu da belirtmiştir.

E.7. Çalışılan Kurum/Kuruluşta ki İş Yoğunluğu

Belediyelerde çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının iş yoğunluğunun çalışılan belediyeden belediyeye değişebildiği anket sonucundan çıkarıla bilinir.

E.8. Çalışılan Kurum/Kuruluşta ki Tükenmişlik

Belediyelerde çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının tükenmişlik sendromu ile karşılaştıkları anket sonucundan çıkarıla bilinmektedir.

E.9. Çalışılan Kurum/Kuruluşta Mesleği İcra Etme

Belediyelerde çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet
uzmanların bir kısmı mesleğini icra ettiğine inanıyorken bir kısmı ise
mesleğini icra ettiğine inanmamaktadır.

F-Adalet Bakanlığı

F.1. Çalışılan Alanda Kadro Durumu

Adalet Bakanlığı’nda çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının hepsi kadrolu olarak çalışmaktadır.

F.2.Alınan Toplam Maaş

Adalet Bakanlığı’nda çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlar genellikle 1800-2000 TL arasında maaş aldıkları anket sonuçlarına göre öngörülebilmektedir.

F.3. Çalışılan Alana Dair Memnuniyet

Adalet Bakanlığı’nda çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının çalıştıkları alandan bir kısmı memnunken bir kısmı değildir. Standart bir memnuniyetin olmadığı anket sonucundan çıkartıla bilinir.

F.4.Çalışılan Kurum/Kuruluşta Meslektaş İle İlişkiler

Adalet Bakanlığı’nda çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının meslektaşları ile ilişkilerinin genel olarak iyi olduğu değerlendirilmesi yapılına bilinir.

F.5. Çalışılan Kurum/Kuruluştaki Diğer Meslek Elamanları İle İlişkiler

Adalet Bakanlığı’nda çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının diğer meslek elamanları ile olan ilişkilerinin genel olarak iyi olduğu sonucu çıkartılına bilinir.

F.6.Çalışılan Kurum/Kuruluşta Yönetici ve Amirler İle İlişkiler

Adalet Bakanlığı’nda çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının yönetici ve amirler ile olan ilişkilerinin iyi ve kötü arasında olduğu sonucu anket sonucunda elde edile bilinir.

F.7. Çalışılan Kurum/Kuruluşta ki İş Yoğunluğu

Adalet Bakanlığı’nda çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının iş yoğunluğunun az olduğu söylenile bilinir.

F.8. Çalışılan Kurum/Kuruluşta ki Tükenmişlik

Adalet Bakanlığı’nda çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının tükenmişlik yaşayabildiği sonucu anketi cevaplayan sosyal hizmet uzmanlarının anket sonuçlarından çıkartıla bilinmektedir.

F.9. Çalışılan Kurum/Kuruluşta Mesleği İcra Etme

Adalet Bakanlığı’nda çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının mesleğini tam anlamı ile gerçekleştiremedikleri düşüncesinde oldukları anket sonucuna göre söylenile bilinir.

G. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

G.1. Çalışılan Alanda Kadro Durumu

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanları kadrolu olarak çalışmaktadır.

G.2.Alınan Toplam Maaş

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanları 1600-1800 arasında maaş aldığı anket sonucuna göre söylene bilinir.

G.3. Çalışılan Alana Dair Memnuniyet

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanları çalıştıkları alandan, kurumdan memnun oldukları, bazı uzmanların kararsız oldukları anket sonucuna göre çıkartıla bilinir.

G.4.Çalışılan Kurum/Kuruluşta Meslektaş İle İlişkiler

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanları meslektaşları ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirtmişlerdir.

G.5. Çalışılan Kurum/Kuruluştaki Diğer Meslek Elamanları İle İlişkiler.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının diğer meslek elamanları ile ilişkilerinin iyi olduğu sonucu anket sonucuna göre söylenile bilinir.

G.6.Çalışılan Kurum/Kuruluşta Yönetici ve Amirler İle İlişkiler

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanları yönetici ve amirler ile ilişkilerinin iyi olduğu anket sonucuna göre söylenile bilinir.

G.7. Çalışılan Kurum/Kuruluşta ki İş Yoğunluğu

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanları iş yoğunluğunu genel olarak yoğun değil şeklinde değerlendirmektedirler.

G.8. Çalışılan Kurum/Kuruluşta ki Tükenmişlik

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanları genel tükenmişlik sendromu ile karşılaşmamaktadırlar.

G.9. Çalışılan Kurum/Kuruluşta Mesleği İcra Etme

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlar mesleklerini tam olarak icra edemediklerini belirtmektedirler.

H-Emniyet Genel Müdürlüğü

H.1. Çalışılan Alanda Kadro Durumu

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde çalışan uzmanların hepsi kadrolu olarak çalışmaktadır.

H.2.Alınan Toplam Maaş

Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanları 1600-1800 TL arasında maaş almaktadırlar.

H.3. Çalışılan Alana Dair Memnuniyet

Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanları çalıştıkları alana dair memnuniyetlerinde kararsız olduklarını belirtmişlerdir.

H.4.Çalışılan Kurum/Kuruluşta Meslektaş İle İlişkiler

Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının meslektaşları ile olan ilişkileri her uzmana göre değişiklik göstermektedir.

H.5. Çalışılan Kurum/Kuruluştaki Diğer Meslek Elamanları İle İlişkiler

Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanları diğer meslek elamanları ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirtmiştir.

H.6.Çalışılan Kurum/Kuruluşta Yönetici ve Amirler İle İlişkiler

H.7. Çalışılan Kurum/Kuruluşta ki İş Yoğunluğu

H.8. Çalışılan Kurum/Kuruluşta ki Tükenmişlik

H.9. Çalışılan Kurum/Kuruluşta Mesleği İcra Etme

I-Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

I.1. Çalışılan Alanda Kadro Durumu

I.2.Alınan Toplam Maaş

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanlarının 1800-2000 TL arasında maaş aldığı söylenile bilinir.

I.3. Çalışılan Alana Dair Memnuniyet

I.4.Çalışılan Kurum/Kuruluşta Meslektaş İle İlişkiler

I.5. Çalışılan Kurum/Kuruluştaki Diğer Meslek Elamanları İle İlişkiler

I.6.Çalışılan Kurum/Kuruluşta Yönetici ve Amirler İle İlişkiler

I.7. Çalışılan Kurum/Kuruluşta ki İş Yoğunluğu

I.8. Çalışılan Kurum/Kuruluşta ki Tükenmişlik

I.9. Çalışılan Kurum/Kuruluşta Mesleği İcra Etme

J. Özel Kurum veya Şirket

J.1. Çalışılan Alanda Kadro Durumu

J.2.Alınan Toplam Maaş

J.3. Çalışılan Alana Dair Memnuniyet

J.4.Çalışılan Kurum/Kuruluşta Meslektaş İle İlişkiler

J.5. Çalışılan Kurum/Kuruluştaki Diğer Meslek Elamanları İle İlişkiler

J.6.Çalışılan Kurum/Kuruluşta Yönetici ve Amirler İle İlişkiler

J.7. Çalışılan Kurum/Kuruluşta ki İş Yoğunluğu

J.8. Çalışılan Kurum/Kuruluşta ki Tükenmişlik

J.9. Çalışılan Kurum/Kuruluşta Mesleği İcra Etme

K- Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü

K.1. Çalışılan Alanda Kadro Durumu

K.2.Alınan Toplam Maaş

K.3. Çalışılan Alana Dair Memnuniyet

K.4.Çalışılan Kurum/Kuruluşta Meslektaş İle İlişkiler

K.5. Çalışılan Kurum/Kuruluştaki Diğer Meslek Elamanları İle İlişkiler

K.6.Çalışılan Kurum/Kuruluşta Yönetici ve Amirler İle İlişkiler

K.7. Çalışılan Kurum/Kuruluşta ki İş Yoğunluğu

K.8. Çalışılan Kurum/Kuruluşta ki Tükenmişlik

K.9. Çalışılan Kurum/Kuruluşta Mesleği İcra Etme

L-İl Özel İdaresi

L.1. Çalışılan Alanda Kadro Durumu

L.2.Alınan Toplam Maaş

L.3. Çalışılan Alana Dair Memnuniyet

L.4.Çalışılan Kurum/Kuruluşta Meslektaş İle İlişkiler

L.5. Çalışılan Kurum/Kuruluştaki Diğer Meslek Elamanları İle İlişkiler

L.6.Çalışılan Kurum/Kuruluşta Yönetici ve Amirler İle İlişkiler

L.7. Çalışılan Kurum/Kuruluşta ki İş Yoğunluğu

L.8. Çalışılan Kurum/Kuruluşta ki Tükenmişlik

L.9. Çalışılan Kurum/Kuruluşta Mesleği İcra Etme

M-Diğer
Kurumlar

M.1 Türk Silahlı Kuvvetleri

Anketi cevaplayan 1 Türk Silahlı kuvvetlerinde çalışan ve ankete katılan sosyal hizmet uzmanı kadrolu ve1800-2000 TL arası maaş aldığını belirtmiş, çalıştığı kurumdan memnun olduğunu,  meslek elamanları idareciler ve diğer meslek elamanları ile arasının çok iyi olduğunu belirterek kendine düşen iş yoğunluğunun yoğun olduğunu belirtmiş, mesleğini yerine getirebildiğini belirtmiştir.

M.2. Sivil Toplum Kuruluşu

Sivil toplum kuruluşunda çalışan ve anketi cevaplayan bir sosyal hizmet uzmanı kadrolu olarak çalıştığını 1200-1400 aralığında maaş aldığını, çalıştığı kurumdan memnun olduğunu, meslek elamanları idareciler ve diğer
meslek elamanları ile arasının iyi olduğunu belirterek iş yoğunluğunun az olduğunu, mesleğini bu kuruşta kısmen yerine getirebildiğini ve ara sıra tükenmişlik yaşadığını belirtmiştir.

7-Sonuç ve Genel Değerlendirme

Bazı kurum ve kuruluşta çalışan uzmanların ankete katılımlarının az olması o kurum ve kuruluşta çıkan sonucu etkilemiş doğruluğunu azaltmıştır. Özellikle yüksek katılımın kurum ve kuruluşlarda doğruyu yakınlık büyük derecede olup, anket sonucu alan seçimi yaparken sosyal hizmet uzmanlarına yardımcı olacaktır.

Elde edilen sonuçların kişiden kişiye, kurumdan kuruma ilden ile değişebileceği unutulmamalıdır. Alan seçimi yaparken öncelikle mutlu olacağınız alanı seçmenizi öneririm. Mutlu olduğunuz bir alanda çalışmak daha kolay olacağı gibi başarınızda buna bağlı olarak artacaktır.

Anket sonuçlarında birçok kurumda iş yoğunluğunun değişmesi halen birçok alanda standartlaşmanın olmadığını gösterebilmektedir. Fakat gelecek yıllarda bu standartlaşma gerçekleşecek, çıkan yönetmelik ve mevzuatlar ile sosyal hizmet mesleği giderek daha da güçlenecektir.

SHÇEK’te çalışmayı seçen uzmanların aslında bir nebze daha şanslı olduklarını da düşünmekteyim. Mesleğin iyi icra edildiği bu kurum; birçok alanda çalışma fırsatını da bizlere sunmaktadır.

Ankete katılan değerli sosyal hizmet uzmanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum.

Her türlü soru,bilgi, ve önerilerinizi aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz.

Anket sonuçlarının PDF hali için:Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çalıştığı Alana Dair Memnuniyet Araştırması idealsosyalhizmet

Haziran 2011

SHU Murat ÇAY

https://profiles.google.com/cay571


22 YORUMLAR

 1. Bence sosyal hizmet ve pdr arasında kalmak çok saçma geliyor tabi bu sadece iş bulma açısından bakarsak öyle.Kişisel özellikleriniz ve ilgileriniz pdr meslegine uyuyorsa ona bişey diyemem.iş bulma açısından sosyal hizmet ve pdr kıyaslanamaz çünkü pdr nin alanı cok sınırlı tek bakanlıga baglı calısıyor neredeyse. Sosyal hizmetin çoğu bakanlıkta kadrosu mevcut.Açıköğretim engeliyle karşı karşıya olsa bile sosyal hizmet uzmanı bir pdr uzmanına göre daha rahat iş bulur ve bulacaktır.

 2. Merhaba meslek seçimi konusunda çok kararsızım sizce Sosyal Hizmet mi yoksa Çocuk sağlığı ve gelişimi mi? Bu arada Anadolu lisesi son sınıf öğrencisiyim.Cevaplayabilirseniz çok sevinirim.

 3. ben pdr ile sosyal hizmet arasında kaldım hangisini vermeliyim.Birde sosyal hizmetlerin iş blma drumu ve maaşı ile ilgili bilgilendiriseniz çok sevinirm hocam.

 4. merhaba mesleğin önü açık mı ve atanmak için kpss den kaç puan almamız gerek ve taban vbe tavan maaş ücretleri nedir

 5. sosyal hizmet uzmanı olmakla neyi kastediyosunuz tam olarak? sosyal hizmet okuyup sosyal çalışmacı olarak çalışmanız için kpss de uygun şartları taşıyıp yeniden atanmanız gerekir. bunun dışında kadro değişikliğine gitmeniz gerekir buda mümkün değil.

 6. hemşireyim ben kendim sosyal hizmeti okusam kpss ye girmeden sosyal hizmet  uzmanı olabi
  lir miyim?

 7. yeni işe başlayan lisans mezunu bir sosyal hizmet uzmanı ne kadar maaş alır?

 8. merhaba ben bu sene özelden sosyal hizmetler yazıyorum fatih üniversitesi. mesleğin önü açıkmı sizce yazmalımıyım ?

 9. merhaba bir sorum olcaktı ben bu sene üniversite sınavlarına girdim ve hacettepe üniversitesi sosyal hizmetler bölümü tutuyor tercihlerimde bu bölüme yer vermelimiyim mezun olunca işsiz kalma gibi bi durum var mı önü açık bi meslek mi cevaplarsanız çok sevinirim

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: