Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı

0
 • SEMPOZYUM AÇILIŞ KONUŞMASI Shahid NAJAM • BM Türkiye Koordinatörü • UNDP Türkiye Daimi Temsilcisi
 • FAKİRLİKLE SAVAŞTA UZUN DÖNEMLİ POLİTİKALARIN ÖNEMİ: DÜZENLEYİCİ POLİTİKALAR VE EĞİTİM KONULARI Doç. Dr. Harun YAKIŞIK • Çankırı Karatekin Üniversitesi
 • YOKSULLUK ALGISINA FARKLI BİR BAKIŞ Doç. Dr. Mahmut BOZAN • Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • YOKSUL İNSANLARIN POLİTİKA GELİŞTİRME SÜRECİNE DÂHİL EDİLMESİ: İNGİLTERE’ DEN EDİNİLEN DERSLER Peter KELLY • The Poverty Alliance Direktörü – İskoçya
 • YOKSULLUKLA MÜCADELEDE BEŞERİ SERMAYENİN ARTIRILMASI VE BÖLGESEL SOSYAL KALKINMANIN SAĞLANMASI: SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) ÖRNEĞİ Gökhan GÜDER • Daire Başkanı • Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı • Planlama Uzmanı Rıdvan KURTİPEK • Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı • Planlama Uzmanı
 • SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK YÖNETİM ve PROJELER STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANLAMA Cemalettin ÇOĞURCU • SYDGM Daire Başkanı
 • YOKSULLUK VE DEZAVANTAJLI GRUPLAR HARİTASI PROJESİ (YDG-HP) Soner KARATAŞOĞLU • ŞIRNAK-Beytüşşebap Kaymakamı • Sakarya Üniversitesi Doktora Öğrencisi
 • YOKSULLUKLA MÜCADELEDE YEREL BİR DENEYİM: ELAZIĞ YOKSULLUK HARİTASI PROJESİ Doç. Dr. M. Ruhat YAŞAR • Kilis 7 Aralık Üniversitesi • M. Rıfat Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi.
 • ESKİ YOKSULLUK, YENİ MEDYA: YOKSULLUKLA BAŞ ETMEDE YENİ MEDYA NASIL KULLANILIYOR (MU)? Doç. Dr. Hakan ERGÜL • Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Basın ve Yayın Bölümü Yrd. Doç. Dr. Emre GÖKALP • Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Doç. Dr. İncilay CANGÖZ • Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Basın ve Yayın Bölümü
 • YOKSULLUK VE YOKSUNLUK PENCERESİNDEN TÜKETİMİ, LÜKS TÜKETİMİ VE TÜKETİM TOPLUMUNU İZLEM Öğr. Gör. Dr. Gülay HIZ, • Muğla Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Koşar HIZ • Muğla Üniversitesi
 • YOKSULLUĞUN AZALTILMASINDA YEREL YÖNETİM SOSYAL YARDIM PROJELERİNİN ÖNEMİ Doç. Dr. Serap FIRAT • Ahi Evran Üniversitesi İİBF,
 • YOKSULLUKLA MÜCADELE KALKINMA İLİŞKİSİNDE SOSYAL SERMAYENİN ROLÜ Nevzat Fırat KUNDURACI • Sosyal Yardım Uzmanı • SYDGM
 • YOKSULLUĞUN EĞİTİM ÇIKTILARI ÜZERİNE ETKİSİ VE/VEYA DÜŞÜK EĞİTİM DÜZEYLERİNİN YOKSULLUK ÜZERİNE ETKİLERİ:
 • EĞİTİMDEN YOLA ÇIKARAK DAHA BÜTÜNCÜL BİR YOKSULLUK YAKLAŞIMI ÖNERİSİ Doç. Dr. Sibel KALAYCIOĞLU • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü; Yrd. Doç. Dr. Kezban ÇELİK • Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü,
 • YOKSULLUĞU BELİRLEMEDE KULLANILAN HEDEFLEME YÖNTEMLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ahmet Fatih ORTAKAYA • Sosyal Yardım Uzmanı • SYDGM
 • TÜRKİYE’DE YEŞİL KART SAĞLIK SİGORTASI SİSTEMİNİN GENİŞLETİLMESİ: SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLER VE YOKSULLARIN SAĞLIK HİZMETİ KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ (2003-2008) Meltem ARAN • Oxford University Department of Economics İngiltere Jesko HENTSCHEL^ World Bank
 • SOSYAL YARDIM YARARLANICILARINA ÖZEL İSTİHDAM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sırma DEMİR ŞEKER • Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Planlama Uzmanı Hande HACIMAHMUTOĞLU • Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Planlama Uzmanı
 • İRAN’IN KIRSAL KESİMLERİNDE GEÇİM YOLU YOKSULLUĞUNUN AZALTILMASI ÜZERİNDE ETKİLİ UNSURLARIN ANALİZİ Fatemeh PANAHİ • Islami Azad Üniversitesi, Ziraat Fakültesi • Iran Iraj MALEKMOHAMMADİ • Tahran Universiesi, Karaj • İran
 • 2000’Lİ YILLARDA VİETNAM’IN KIRSAL KESİMLERİNDE EŞİTSİZLİK, BÜYÜME, SEKTÖREL İSTİHDAM VE YOKSULLUK Trung HOANG • Doktora Öğrenisi İktisat Okulu, İktisat ve Muhasebe Deakin Üniversitesi, Avustralya
 • TÜRKİYE’DE YOKSULLUĞUN AZALTILMASINDA KIRSAL KALKINMA STRATEJİLERİNİN ETKİNLİĞİ Doç. Dr. İbrahim ÖRNEK • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 • TÜRKİYE’DE KIRSAL ALANDA TARIMDA YOKSULLUK, YOKSULLUĞUN NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ Dr. Cennet OĞUZ • Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü Hüseyin ERGUN • Ticaret Borsası Murat KÜÇÜKÇONGAR • Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Mustafa KAN • Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Araş. Gör. Arzu KAN • Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Emel DEMİRÖZ Ticaret Borsası
 • MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA VE SOSYAL HAYATLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ (METİP) Gürbüz ERDOĞAN • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hukuk Müşaviri
 • KÜRESELLEŞME VE YOKSULLUK: KÜRESELLEŞME YOKSULLUĞU AZALTIYOR MU? Doç. Dr. Rüstem YANAR • Gaziantep Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü, Araş. Gör. Dr. Ahmet ŞAHBAZ • Gaziantep Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü,
 • KÜRESELLEŞME VE YOKSULLUK ÜZERİNE BAZI GÖZLEM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ Dr. Mahir FİSUNOĞLU • Çukurova Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE YOKSULLUK OLGUSU VE MÜCADELE YOLLARI Doç. Dr. Ayfer GEDİKLİ (Kırklareli Üniversitesi)
 • TÜRKİYE’DE SOSYAL YARDIMLAR: İKTİSADİ, SİYASİ VE KÜLTÜREL YAPILAR ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME İKÖ (İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ) ÜYESİ ÜLKELERDE YOKSULLUĞUN DURUMU “Binyıl Kalkınma Hedeflerine Ulaşmaya Doğru İlerleme” Mazhar HUSSAİN • SESRIC Prof. Dr. Gamze YÜCESAN-ÖZDEMİR • Ankara Üniversitesi İLEF Arş. Gör. Denizcan KUTLU • (Namık Kemal Üniversitesi İİBF)
 • MERSİN İLİ MEZİTLİ İLÇESİNDE ŞARTLI NAKİT TRANSFERİ ALAN KADINLARIN SOSYAL STATÜLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Doç. Dr. Bediz YILMAZ • Mersin Üni. İİBF Kamu Yön. Böl.
 • YOKSUL KADINLARIN YETKİLENDİRİLMESİ: HİNDİSTAN YÖNTEMİ Doç. Pamela SİNGLA • Saha Araştırması Direktörü Delhi Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü
 • BANGLADEŞ’TE YOKSULLUK VE KIRSAL KESİMDEKİ KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ Shumona Sharmin SALAM • Uluslararası Diyareik Hastalıkları, Araştırma Görevlisi • Bangladeş
 • YOKSULLUK VE KADIN: TEORİK VE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA Arş. Gör. Duygu ALPTEKİN • S. Ü. Sosyoloji Bölümü Arş. Gör. Gamze AKSAN • S. Ü. Sosyoloji Bölümü
 • DUYGUSAL YOKSULLUK Alişan KAPAKLIKAYA • Eğitimci – Yazar • Sevgi Okyanusu Eğitim Akademisi
 • YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA BAĞLAMINDA ÇOCUK İŞÇİLERİN SOSYOLOJİK ANALİZİ – ÇOCUK YOKSULLUĞU İLE MÜCADELE Ayşegül ÖZBEK • Doktora Öğrencisi, Karacadağ Gelişim Ajansı,
 • PAKİSTANLI ÇOCUKLARA EĞİTİM İÇİN YENİLİKÇİ YOLLARIN KEŞFİ: ZEKÂT VE OKUL ÇEKLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ Asima SHİRAZİ • University of Wollongong in Dubai
 • SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE “ÇOCUK YOKSULLUĞU”: PROJEYE KATILAN ÇOCUKLAR TARAFINDAN BİR DEĞERLENDİRME: GÖNÜL KÖPRÜSÜ PROJESİ ÖRNEĞİ Aslı SEZGİN • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Basın Halkla İlişkiler Uzmanı Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi
 • GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ÇOCUK YOKSULLUĞUNUN ERİŞKİN YOKSULLUĞU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YOKSULLUĞA ÇÖZÜM BULUNMASI VE ORTADAN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ ÖNERİLER Alok Kumar JHA • Araştırma Görevlisi, Hindistan Teknoloji Enstitüsü Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yrd. Doç. Dr. (Sosyoloji) • Hindistan Teknoloji Enstitüsü, Roorkee, India, Ishwar KUMAR • Araştırma Görevlisi, Hindistan Teknoloji Enstitüsü Yönetim Çalışmaları Bölümü
 • SOVYET SONRASI GENİŞ BAĞLAMDA ŞARTLI NAKİT TRANSFERİ GELİŞTİRME VE UYGULAMASI Farkhod SAİDULLOEV • BOTA Vakfı/Uluslararası Çocukları Koruyun Organizasyonu, Joseph RİTTMANN • BOTA Vakfı/ Uluslararası Çocukları Koruyun Organizasyonu, Dr. Larry DERSHEM • BOTA Vakfı Bölgesel Model, İzleme ve Değerlendirme Danışmanı
 • ŞARTLI NAKİT TRANSFERİNDEN (ŞNT) YARARLANAN AİLELER SİVAS ÖRNEĞİ Doç. Dr. Ziynet BAHADIR • Cumhuriyet Üni.Ede.Fak. Sosyoloji Bölümü, Yılmaz DAŞLI • Sivas SYDV Müdürü
 • ŞARTLI NAKİT TRANSFERİ YARDIM PROGRAMI: TÜRKİYE’DEKİ ŞARTLI EĞİTİM, ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI UYGULAMALARI Caner ESENYEL • Sosyal Yardım Uzmanı • SYDGM Gamze TORUN • Sosyal Yardım Uzmanı Yardımcısı • SYDGM
 • EKONOMİK KRİZLER VE ÇOCUK YOKSULLUĞU: TÜRKİYE’DE KRİZLER VE SOSYAL POLİTİKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Doç Dr. Didem GÜRSES • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • YOKSULLUK VE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME Semiha BOYBEK • Sosyal Yardım Uzmanı • SYDGM
 • ORTA JAVA-ENDOZYA SEMARANG BELEDİYESİNDE GENÇ İŞSİZLERİ GÜÇLENDİREREK KENTSEL YOKSULLUĞU AZALTMA STRATEJİSİ: A-B-G-C İşbirliğinin Tanıtımı Indah SUSİLOWATİ • İktisat Fakültesi, Diponegoro Üniversitesi (UNDIP) Wardin WARİDİN • İktisat Fakültesi, Diponegoro Üniversitesi (UNDIP) Sungkowo Edy MULYONO • Eğitim Fakültesi, Semarang Eyalet Üniversitesi(UNNES) Rasdi Eko SİSWOYO • Eğitim Fakültesi, Semarang Eyalet Üniversitesi (UNNES) Efriyani SUMASTUTİ • Farming Semarang Üniversitesi Kesi WİDJAJANTİ • İktisat Fakültesi, Semarang Üniversitesi (USM)
 • KIRSAL YOKSULLUKTAN KENTSEL YOKSULLUĞA Arş. Gör. Dr. Nazım KARTAL • Kocaeli Üniv. İİBF, Siy. Bil. ve Kamu Yön. Böl. Arş. Gör. Yılmaz DEMİRHAN • Ankara Üniv. Siy. Bil. ve Kamu Yön.
 • KATMANDU VADİSİNDEKİ KENT YOKSULLARI İÇİN DAHA GÜVENLİ VE EKONOMİK KONUTLANDIRMA: YOKSULLUKLA MÜCADELEDE BİR STRATEJİ Bijaya K. SHRESTHA • 3 Alliance Başkanı • Nepal
 • TÜRKİYE’DE YOKSULLUKLA MÜCADELEDE YENİ BİR ARAÇ: KALKINMA AJANSLARI Doç. Dr. Mustafa SAKAL • Dokuz Eylül Üniversitesi, Ekonomi Bölümü Dr. Ergüder CAN • İzmir Kalkınma Ajansı, Genel Sekreter
 • TOPLUMSAL DEĞİŞİM PROJESİ OLARAK MİKRO KREDİ UYGULAMASI: MERSİN ÖRNEĞİ Doç. Dr. Neriman AÇIKALIN • Mersin Üniversitesi,
 • YOKSULLUKLA MÜCADELE STRATEJİSİ OLARAK MİKRO KREDİ UYGULAMASI: ESKİŞEHİR İL ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sami TABAN • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Araş. Gör. Mehmet ŞENGÜR • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü
 • KADIN YOKSULLUĞU VE MİKROKREDİ UYGULAMASI: ANKARA ÖRNEĞİ
 • Dr. Gülay ARIKAN • Hacettepe Üniv.
 • Elçin KORKUT • Hacettepe Üniv.
 • Cem ULUOĞLAKÇI • RTÜK,
 • GELİR GETİRCİ PROJELERİN YOKSULLUKLA MÜCADELEDE ETKİSİ- ANKARA İLİ ÖRNEĞİ
 • Berna Şafak Zülfikar • Çankırı Karatekin Üniversitesi Doç. Dr. Hatice Karaçay • Çakmak Hacettepe Üniversitesi Doç. Dr. Filiz Kardam Çankaya Üniversitesi
 • İŞSİZLİĞİN AZALTILMASINDA DEVLETİN ROLÜ NE OLMALIDIR?
 • POST-KEYNESYEN BİR YAKLAŞIM
 • Doç. Dr. Zeliha GÖKER • Akdeniz Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Araş. Gör. Kutlu DANE Akdeniz Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
 • SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONELİNİN YOKSULLUĞUN NEDENLERİNE İLİŞKİN ALGILAMALARINI BELİRLEMEK
 • Öğr. Gör. Gonca Polat ULUOCAK • Başkent Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü Araş. Gör. Gizem ÇELİK • Başkent Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü Doç. Dr. Fatih ŞAHİN • Başkent Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü
 • TÜRKİYE’DE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SOSYAL YARDIM ALANINDA KULLANIMI : BÜTÜNLEŞİK SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ
 • VE SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ
 • Samet GÜNEŞ • Sosyal Yardım Uzmanı • SYDGM
 • Umut İsmail YEŞİLIRMAK • Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı • SYDGM
 • OSMANLI DEVLETİ’NDE YOKSULLUĞU AZALTMA STRATEJİLERİ VE BU STRATEJİLERİN SÜREKLİLİĞİ VE DEĞİŞİMİ
 • Esra DEMİRCİ AKYOL • Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı • SYDGM
 • YOKSULLUĞU AZALTMAK İÇİN DAĞITIM ODAKLI POLİTİKALARIN SONUÇLARI:
 • İRAN DENEYİMİNDEN ÇIKARILAN DERSLER
 • Muhammad Ali QASEMİ • Assistant Prof. of Political Science, Islamic Azad University, Bonab Branch. Ali KİANİ • M. Instructor of Political Science, Islamic Azad University, Bonab Branch
 • KIRSAL ALANDA YOKSULLUKLA MÜCADELE İÇİN YEREL KALKINMA PROGRAMINA TOPLUMSAL KATILIM: ENDONEZYA MERKEZ JAVA’DA DURUM İNCELEMESİ
 • Dr. Waridin WARIDIN • İktisat Fakültesi, Diponegoro Üniversitesi • Endonezya Dr. H.M. CHABACHIB • İktisat Fakültesi, Diponegoro Üniversitesi • Endonezya Dr. Indi DJASTUTI • İktisat Fakültesi, Diponegoro Üniversitesi • Endonezya Prof. Dr. Indah SUSILOWATI • İktisat Fakültesi, Diponegoro Üniversitesi • Endonezya
 • YOKSULLUĞUN GİDERİLMESİ: PAKİSTAN’DA ÖRNEK VAKA
 • Doç. Dr. Shahzad Iqbal SHAM • Uluslararası İslam Üniversitesi, İslamabad, Pakistan
 • YOKSULLUĞUN AZALTILMASI PROGRAMININ ETKİNLİGİ:
 • MALEZYA’DAN BİR ÖRNEK
 • Roslan ABDUL-HAKIM • Department of Economics, College of Arts and Sciences • Malezya
 • Russayani ISMAIL • Department of Economics, College of Arts and Sciences • Malezya
 • Mohd Saifoul Zamzuri NOOR • Department of Economics, College of Arts and Sciences • Malezya
 • YOKSULLUKLA MÜCADELEDE TÜRKİYE DENEYİMİ:
 • SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU 135
 • YOKSULLUKLA MÜCADELEDE ZEKÂTIN ROLÜ VE HEDEFLERİ
 • Muhlis AKAR • Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
 • Araş. Gör. Yılmaz DEMİRHAN • AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dr. Nazım KARTAL • Kocaeli Üniv. İİBF
 • YAŞLILIK DÖNEMİNDE YOKSULLUK VE EŞİTSİZLİKLERİN ÇÖZÜMÜ: KOŞULSUZ NAKİT TRANSFERİNİN MEXICO CITY’DEKİ YAŞLI BİREYLERDE BESLENME VE GIDAYA İLİŞKİN GÖSTERGELER ÜZERİNE ETKİLERİ 151
 • José Alberto Rivera-Márquez • Autónoma Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Bölümü • Meksika
 • GELİŞMEKTE OLAN BİR ÜLKE PERSPEKTİFİNDEN ZAMAN VE YOKSULLUK 165
 • Rania ANTONOPOULOS
 • Emel MEMİS • İktisat Bölümü, Ankara Üniversitesi,
 • KRONİK YOKSULLUĞUN ORTADAN KALDIRILMASI NİÇİN ZORDUR? 185
 • Komalsingh RAMBAREE • Uluslararası Sosyal Araştırmalar Öğretim Görevlisi,
 • Gavle • İsveç
 • KAPİTALİZM ALTINDA EVSİZLİK: METALAŞABİLİRLİK VE BAĞLANMA
 • OLUMSALLIKLARI MULHOUSE ÖRNEĞİ (FRANSA) 199
 • Fabien Martinez BARCELO BRASS Enstitüsü, Cardiff Üniversitesi • İngiltere
 • DÜNYA BANKASI’NIN, SAĞLIK POLİTİKASI VASITASIYLA YOKSULLUK İLE
 • MÜCADELEYE YAKLAŞIMI 215
 • Alexandra KAASCH • Bremen Üniversitesi Abdulkadir ŞENKAL • Kocaeli Üniversitesi
 • YOKSULLUKLA UĞRAŞMAK VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 227
 • Dr. Mustafa AYKAÇ • Kırklareli Üniversitesi Doç. Dr. Seyfettin ERDOĞAN • Kocaeli Üniversitesi Özlem TOSUNER • Kocaeli Üniversitesi
 • BRETTON WOODS KURUMLARININ 80’LERDEN İTİBAREN YOKSULLUK
 • SORUNUNA BAKIŞ AÇISINDA YAŞADIĞI DEĞİŞİM 237
 • Şebnem AVŞAR KURNAZ • Sosyal Yardım Uzmanı • SYDGM Nazlıhan ÖZGENÇ • Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı • SYDGM
 • YOKSULLUKLA MÜCADELEDE YEREL UYGULAMALARDAN ÇIKARILACAK DERSLER:
 • KAYSERİ ÖRNEĞİ 247
 • Doç. Dr. Ali İhsan ÖZDEMİR • Erciyes Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Kayseri.
 • ÇOK ACI, AZ KAZANÇ: HİBELERİN, UKRAYNALI AİLELERİN YOKSULLUKLA
 • MÜCADELESİNİN VE SOSYO EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
 • ÜZERİNDE CİNSİYETE DAYALI ETKİSİ 259
 • Alissa V. TOLSTOKOROVA • Başkan, (Kiev)
 • Oleksandr RYNDYK • Proje Koordinatörü, Lviv_Bölgelerarası Araştırma Birimi “Devridaim”, Ukrayna TÜRKİYE’DE GENÇLERİN SOSYAL DIŞLANMASI İLE MÜCADELE
 • POLİTİKALARINDA AB PERSPEKTİFİNDE YENİLİKÇİ MODELLERİN ÖNEMİ 271
 • Binhan BERKSOY OĞUZ • İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Nebile KORUCU GÜMÜŞOĞLU • İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • YOKSULLUĞA KARŞI GRAMEEN BANKASI SEÇENEĞİ 289
 • Cemil Hakan KORKMAZ • İstanbul Üniversitesi İktisat ABD Doktora Programı
 • YOKSULLUK, SOSYAL YARDIM KAVRAMI,
 • SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI 303
 • Esin POLAT • Sosyal Hizmet Uzmanı; Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
 • KADINLARIN YOKSULLUK YÖNETİM STRATEJİLERİ 311
 • Araş. Gör. Esra IŞIK • İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Araş. Gör. Işılay GÖKTÜRK • İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
 • YOKSULLUĞU AZALTMA STRATEJİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ;
 • TÜRKİYE İÇİN ÇIKARILACAK DERSLER 317
 • Fatma Gül ÜNAL • Bard College ABD
 • YOKSULLUKLA MÜCADELEDE KADIN KOOPERATİFLERİ DENEYİMİ 331
 • Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR • Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü,
 • YOKSULLUKLA MÜCADELEDE YEREL DÜZEYDE SOSYAL POLİTİKALARIN
 • YÖNETİŞİMİNİN ÖNEMİ 339
 • Hasan CANPOLAT • Vali Müsteşar Yrd. İçişleri Bakanlığı
 • SOSYAL AĞ ve BAĞLAR VE YOKSULLUK: DÜNYA BANKASI’NIN YOKSULLUKLA
 • MÜCADELE STRATEJİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 353
 • Araş. Gör. Dr. Hülya EŞKİ UĞUZ • Selçuk Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü
 • İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YOKSULLUK 361
 • Doç. Dr. İnan KESER • Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Diyarbakır,
 • Doç. Dr. Erol BULUT • Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Diyarbakır,
 • ŞEHİRDEN ŞEHRE: TÜRKİYE’DE YOKSULLUĞUN ÜSTESİNDEN GELMEDE
 • MÜLTECİLERİN GÜNLÜK STRATEJİLERİ 367
 • Juliette TOLAY • Delaware Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • SAĞLIK HİZMETLERİ VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN
 • BÜTÜNLEŞMESİ-YOKSULLUK VE SOSYAL AYRIMCILIĞI ÖNLEME YOLU 379
 • Jüri KÖRE • Tartu Üniversitesi, Estonya Sirje KREE • Tartu Şehir Yönetimi, Estonya
 • İRAN’DA KIRSAL KESİMDE YOKSULLUĞUN AZALTILMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA YÖNELİK İYİ YÖNETİŞİM YAKLAŞIMI OLARAK YEREL TOPLULUĞA DAYANAN YÖNETİM 389
 • Loghman Rashidpour • Islamic Azad University, Department of Agricultural Management • İran Seyed Jamal Farajallah Hosseini • Islamic Azad University, Department of Agricultural Management • İran Seyed Mahdi Mirdamadi • Islamic Azad University, Department of Agricultural Management • İran
 • YOKSULLUKLA MÜCADELEDE BİR PARA POLİTİKASI STRATEJİSİ: MİKRO KREDİ 397
 • Doç. Dr. İrfan KALAYCI • İnönü Üniv. İİBF İktisat Bl., Malatya / Türkiye,
 • Doç. Dr. Sevilay SARICA • Çankırı Karatekin Üniv. İİBF İktisat Bl., Çankırı / Türkiye,
 • YOKSULLUKLA MÜCADELEDE KAYIT DIŞILIĞIN AZALTILMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 407
 • Öğr. Gör. Mehmet ŞENTÜRK • Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğr. Gör. Yusuf Ekrem AKBAŞ • Kilis 7 Aralık Üniversitesi
 • YOKSULLUĞU AZALTMADA KAMU, YEREL YÖNETİMLER, SİVİL TOPLUM VE YURTTAŞ İŞBİRLİĞİNİN ETKİN VE MODEL BİR DENEYİMİ: SARMAŞIK DERNEĞİ 423
 • Mehmet Şerif CAMCI • Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Başkan Danışmanı
 • AÇLIK VE YOKSULLUĞU BİTİRMENİN HIZLI YOLU: AİLE BESLENMESİ YAKLAŞIMI 427
 • Nira RAMACHANDRAN • Bhoovigyan Vikas (Earthcare) Vakfı, New Delhi, India
 • YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SOSYAL SERMAYE YAKLAŞIMI 443
 • Arş. Gör. Oytun MEÇİK • Uşak Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü
 • BİREYİN TOPLUMSAL KATILIMINI ENGELLEYEN BİR OLGU OLARAK
 • DEMOKRASİNİN ÖNÜNDEKİ ENGEL: YOKSULLUK 453
 • Doç. Dr. Ramazan YELKEN • Selçuk Üniv, Edebiyat Fak, Sosyoloji Böl,
 • YOKSULLUĞUN AZALTILMASI İÇİN İNSAN KAPASİTESİNİN
 • GELİŞTİRİLMESİ – PAKİSTAN’DA KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ 461
 • Doç. Dr. Muhammad Rasheed KHALID • University of Central Punjab • Pakistan Yrd. Doç. Dr. Irfan SIDDIQUE • University of Lahore • Pakistan
 • YOKSULLUKLA MÜCADELEDE YENİ BOYUTLAR – ROLLER,
 • SORUMLULUKLAR VE KOOPERATİFLERİN MÜCADELELERİ 479
 • Sudheendra V • Singapur
 • YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA DENEYİMİ;
 • TÜRKİYE, ŞANLIURFA’DAN KADIN HİKÂYELERİ 487
 • Doç. Dr. Şerife GENİŞ • Misafir Yardımcı Doçent Sosyoloji Bölümü
 • YOKSULLUK DİNAMİKLERİ: ÖLÇÜLMESİ VE KAVRAMSAL OLARAK
 • ANLAŞILMASI İÇİN LİTERATÜR TARAMASI 499
 • Doç. Dr. Tolga KABAŞ • Çukurova Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Balcalı-Adana 01330
 • MUTLAK YOKSULLUK, MUTLAK OLMAYAN GELECEK: MÜLTECİ VE SIĞINMACILAR 513
 • Tuğba KIRATLI • Süleyman Demirel Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Sos. Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi
 • SULTANBEYLİ ÖLÇEĞİNDE ÖZÜRLÜLÜK VE YOKSULLUK 521
 • Mehmet TURGUT • İ.B.B ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ
 • YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ VE
 • SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ (STK) KATKILARI 531
 • Uğur DURAN • Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • KIRSAL KESİMDE YAŞAYANLARIN PAZARLAMA KARARLARI VE MOZAMBİK’TE
 • TARIMSAL KALKINMA 543
 • Vincenzo Salvucci • Siena Üniversitesi, İktisat Bölümü • İtalya.
 • SEMPOZYUM GENEL DEĞERLENDİRME OTURUMU 563

Kitap için:

https://yadi.sk/i/LoBLWwlAivR6L

https://yadi.sk/i/ae2c681QivR2K

Kütüphanemiz ve Diğer Yayınlar İçin: http://sosyalhizmet.com/kutuphane

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: