İnsan Ticareti Mağdurlarıyla Sosyal Hizmet

0

Toplumsal kalkınma bağlamında bölgeler ve ülkeler arasında giderek artan eşitsizlik modern kölelik olarak tanımlanan insan ticareti olgusunun ortadan kaldırılamamasının temel nedeni olarak görülebilir. Birleşmiş Milletler İnsan Ticareti ile Mücadelede Küresel Girişim; insan ticaretini “hepimizi utandıran bir suç” olarak tanımlamaktadır.

Uluslararası çalışmalar incelendiğinde, sosyal hizmet uzmanlarının insan ticareti alanında yürütülen önleme koruma ve savunuculuk çalışmalarında önemli rol aldıkları, insan ticareti mağdurlarının tanımlanmasından itibaren vaka yönetimi anlayışıyla mağdurlarla çalıştıkları görülmüştür. Türkiye’de sosyal hizmet uzmanları farklı sorun alanlarına yönelik sosyal hizmetleri planlayıp sunmaktadır. Ancak insan ticareti olgusuna yönelik farkındalık düzeyinin “konunun paydaşlarında dahi” yeni gelişmesi ve insan ticareti mağdurlarına yönelik sistemli ve kapsayıcı bir hizmet sunumunun olmaması nedeniyle insan ticareti mağdurlarına yönelik sosyal hizmetler sistemi gelişememiştir.

İnsan ticareti genel olarak kadınların, erkeklerin ve çocukların sömürü amacıyla zorla alıkonulması, özgürlüklerinin kısıtlanarak istismar edilmeleri anlamını taşımaktadır. Fuhuşa zorlama, zorla çalıştırma, organ ve dokularından yararlanma insan ticaretinin çeşitli görüntüleridir. Bazı ülkelerde meydana gelen ekonomik krizlerin yarattığı yoksulluk, daha iyi yaşama isteği ve yaşanan çaresizlikler, insanların kötü niyetli tacirlerin vaatlerine kolayca inanmalarını sağlamakta, daha sonra gelen baskı ve şiddet onları köleleştirmektedir. Daha çok fuhuş sektöründe kendini gösteren insan ticaretinin en sık görülen mağdurları daha iyi bir yaşam için kandırılarak zorla cinsel istismara maruz bırakılan kadınlardır.

Günümüzde “modern kölelik” olarak adlandırılan ve temel insan hakları ihlali olarak değerlendirilen insan ticareti ile mücadele çalışmaları, ülkemizde son yıllarda etkin bir şekilde sürdürülmektedir. 2000’li yıllardan başlayarak uluslar arası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, insan hakları konusunda çalışan aktivistler konuyu gündeme taşımışlardır. İnsan ticaretiyle mücadeleyi ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesini hedef alan iki eylem planının oluşturulmuş olması; uluslar arası örgütlerle işbirliği içinde çalışmaların gerçekleştirilmesi ve 2013 yılında kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi’nin oluşturulmuş olması ülkemizde bu konuya verilen önemi açıkça ortaya koymaktadır. İnsan ticareti mağdurlarına hizmet vermek üzere uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin (İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İstanbul; Kadın Dayanışma Vakfı, Ankara; Aile Danışmanları Derneği, Antalya) bu alandaki katkıları ise yadsınamaz. Tüm bu çalışmalar, temelini insanların haklarından yoksun bırakılmamaları düşüncesinden almaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1948’de ilan edilen ve ülkemizde 1949’da resmi olarak kabul edilen İnsan Hakları Beyannamesi’nde “yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliğinin herkesin hakkı olduğu” (Madde 3); “hiç kimsenin kölelik ve kulluk altında bulundurulamayacağı, kölelik ve köle ticaretinin her türlü biçimde yasak olduğu” (Madde 4); “hiç kimseye işkence yapılamayacağı, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamayacağı” (Madde 5) ifade edilmektedir.

İçindekiler:

 • İNSAN TİCARETİ: TEMEL KAVRAMLAR (Hülya BARBAROS)
 • DÜNYADA İNSAN TİCARETİ VE KÜRESEL EĞİLİMLER (Eda BEYDİLİ)
 • TÜRKİYE’DE İNSAN TİCARETİ VE İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE  (Turgay ÇAVUŞOĞLU)
 • AİLE DANIŞMANLARI DERNEĞİNİN İNSAN TİCARETİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI (Güngör ÇABUK)
 • İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELEDE TEMEL İLKELER, İYİ UYGULAMALAR VE ÜLKE ÖRNEKLERİ(Doç. Dr. Hakan ACAR, Hülya BARBAROS, Ezgi YAMAN)
 • İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARIYLA ÇALIŞMADA SOSYAL HİZMET
 • YAKLAŞIMI(Doç. Dr. Özge ÖZGÜR)
 • İNSAN TİCARETİ OLGULARINDA VAKA YÖNETİMİ TEMELLİ SOSYAL
  HİZMET MÜDAHALESİ NEDEN ÖNEMLİDİR? (Prof. Dr. Fatih ŞAHİN)
 • TRAVMA GEÇİRMİŞ İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARI İLE MÜLAKAT TEKNİKLERİ(Güngör ÇABUK)
 • İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARI İLE ÇALIŞMADA GENELCİ SOSYAL HİZMET UYGULAMASI VE PLANLI DEĞİŞME SÜRECİ( Doç. Dr. Yüksel BAYKARA ACAR, Güngör ÇABUK, Elvan ATAMTÜRK)
 • Ek 1: İNSAN TİCARETİ OLGUSUNA İLİŞKİN ULUSLARARASI ve
  ULUSAL YASAL DÜZENLEMELER

Kitabı İndirmek İçin:

https://yadi.sk/i/MwZFPpKbdLDa5

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: