Emniyet Müdürlüklerinde Çalışan Sosyal Çalışmacılar

3

Emniyet Genel Müdürlüğü‘nün  Adana:1, Batman:1, Çorum:1, Diyarbakır:1, Elazığ:1, Hatay:1, Isparta:1, İstanbul:1, İzmir:1, Karaman:1, Sakarya:1 ,Zonguldak:1 olmak üzere toplam 12 Sosyal Çalışmacı kadrosu açtığını  https://www.facebook.com/sosyalhizmet adresindeki facebook sayfamızda belirtmiştir.

Açılan bu kadrolara 2012 yılında mülakat sınavı getirilmiştir. Bunun daha çok Emniyet Müdürlüğü’nün güvenliği nedeniyle getirildiği düşünülmektedir. Daha önce bu kadrolara mülakat sınavı getirildiğini yine facebook sayfamızda paylaşmıştık.

Alınacak kadro sayısının 5 katı kadar aday mülakat sınavına çağrılacaktır. Mülakat sınavının ve kpss puanının aritmetik ortalaması başarı puanı olarak belirlenerek bu puana göre atama gerçekleştirilecektir. Sınava ilişkin diğer hususlara http://ilan.memurlar.net/ilan/21144/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan sivil personelin çalışma esasları, tayin şartları, diğer kuruma geçiş, mesai saatleri dışında çalışma konuları gibi hususlar 31 Temmuz 2012 tarihli- 28370 sayılı Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu Ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği  ile belirlenmiştir.

Görüldüğü gibi sivil personel konusunda Emniyet Gen. Müd. personel alımlarında ve gerekli yasal dayanağın oluşması konusunda geç kalmıştır. Halende sivil personelin görevde yükselme, alt üst ilişkileri- rütbe gibi konularda bir takım eksikliklerin olduğu aşikardır.

Sivil personellerle ilgili kısımdan sonra Sağlık Hizmetleri sınıfında çalışan Sosyal Çalışmacıların durumuna değinmek istiyorum. Emniyet Müdürlüklerinde çalışan ‘Sosyal Çalışmacı’lar Emniyet Müdürlüklerinin Çocuk Şube Müdürlüklerinde çalışmaktadır. Tahmin edilebilinir ki şu an ilgili müdürlüğün yaklaşık 40’a yakın Emniyet Teşkilatı mensubu Sosyal Çalışmacısı bulunmaktadır.

Sosyal Çalışmacılar’ın Çocuk Şube Müdürlüklerinde yaptıkları çalışmaları en iyi ifade edecek yönetmelik Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği olup bu yönetmelikte Sosyal Çalışmacının görevleri şu şekilde sıralanmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Sosyal Çalışmacı

Görevlendirme ve Sorumluluk

Madde 17 – Çocuk polisinin yaptığı hizmette verimin artırılması için çocuk biriminde oryantasyon eğitiminden geçirilmiş, yeteri kadar sosyal çalışmacı görevlendirilebilir.

Sosyal çalışmacı, sosyal yardım büro / kısım amirliğinde görev yapar, yürüteceği işlemlerde mesleki gerekler dışında Çocuk Birim Amirine karşı sorumludur.

Madde 18 – Sosyal çalışmacı;

a) Sosyal inceleme raporu hazırlanması için muhafaza altına veya gözaltına alınan çocukla ilk görüşmeyi yapmak,

b) Çocuk hakkında sosyal inceleme raporu hazırlamak ve ilgili büro / kısım amirliğine vermek,

c) Çocukları suça iten fiziki, psikolojik ve sosyolojik etkenleri araştırmak,

d) Suçluluğu ortadan kaldırmaya yönelik plan ve programlar geliştirmek,

e) Korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, evden veya bulunduğu kurum ya da kuruluştan kaçan, sokakta yaşayan ve sokakta çalıştırılan, uçucu, uyuşturucu ve psikotrop madde bağımlısı olan, suça itilen ve mağdur çocuğun kendisine ve kanuni mümessiline rehberlik hizmetinde bulunmak,

f) Çocuğun durumunu iyileştirmek için ailesi ve okul, sosyal ve sağlık hizmetleri gibi kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

g) Uçucu, uyuşturucu, psikotrop madde bağımlısı olan çocuğun tedavisi için sağlık müdürlükleri ve tedavi kuruluşları ile işbirliği yapmak,

h) Geçici barınma ünitesinde kalan çocuklar için sosyal, kültürel ve eğitici programlar geliştirmek, ile görevlidir.

Görüldüğü üzere sosyal çalışmacıların görevi açık ve net bir şekilde tanımlanmıştır. Bu da sizin ilgili şubede ne yapacağınızı belirlemekte, kolaylaştırmaktadır. Bilindiği üzere 18 yaş altındaki tüm bireyler yasal olarak çocuk sayılmakta, bunların  tüm kovuşturma işlemleri çocuk şube müdürlüklerinde yapılmaktadır.

Sosyal hizmet açısından konumuz ‘’Çocuk’’ tur. Çocuk başlığı altında ise kabaca;

1-Suça Sürüklenmiş Çocuk

2-Mağdur Çocuk

3-Evden Kaçan Kaybolan Çocuk

4.Sokakta Çalışan Çalıştırılan Çocuk

5.Madde Kullanan Çocuk bulunmaktadır. Çok kısa bir şekilde bu başlıkları açacak olursak

1-Mağdur çocuklarda ifade alınmadan önce ön görüşmesi sosyal çalışmacı tarafından yapılmakta, ifade sırasında sosyal çalışmacı çocuğun yanında bulunmakta, ifade sonrasında çocuğa ve ailesine yönelik sosyal hizmet müdahalesinde bulunarak çocuğa ailesine rehberlik etmekte, psikolojik sosyal destekte bulunmakta ve çocuğun yaşadığı bu sürecin olumsuzluklarını en aza indirmeye yönelik girişimlerde ve çalışmalarda bulunmaktadır.

2-Suça sürüklenen çocuklara ilişkin çocuğu suça iten nedenlerin araştırılması, çocuğun yaşadığı aile ortamı ve sosyal çevresinin irdelenerek sosyal inceleme raporu hazırlanması, çocuğun suça sürüklenmemesi için gerekli önlemlerin alınarak çocuğu bu süreçten en az şekilde etkilenmesinin sağlanması sosyal çalışmacının yaptığı çalışmalar olarak belirtilebilinir. Burada suça itilen çocukların ifadelerin savcılığın çocuk bürosunda alındığı unutlmamalıdır.

3-Evden kaçan çocuklara ilişkin çocuğun evden ayrılmasına neden olan etkenler, çocuğun sosyal konumunun irdelenmesi, çocuğun tekrar evden ayrılmaması için aileye çocuğa yönelik sosyal hizmet müdahalelerinde bulunmak, aileye çocuğa rehberlik ederek var olan olumuz durumların ortadan kaldırılmasını sağlamak sosyal çalışmacıların yaptığı çalışmalar olarak belirtilebilir.

Çocuk Şube Müdürlüklerinde Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanları’nın Şu Rol ve Fonksiyonları Vardır.  (http://www.rizeshcek.gov.tr/rize_cocuk_suclulugu.htm)

1. Uygulayıcı Rolü: Sosyal Hizmet Uzmanının sokak çocuklarının bulunduğu yerlerde yüzyüze yaptığı çalışmalarda yerine getirdiği roldür. Burada, sokakta bulunan çocuklarla görüşme, dialog kurma, dostluk ve güven ilişkisi oluşturmak, çocukların gereksinimlerine uygun müdahale stratejilerini uygulamak şeklinde mesleki ilişkiye de girebilir.

2. Danışman ve Yol Gösterici Rolü : Sosyal Hizmet Uzmanı gerek çocuklarla, gerek aileleriyle çalışırken yol gösterici ve danışman rolünü üstlenir. Toplumdaki kaynak ve hizmetlerden, çocuklar ve ailelerinin yararlanabilmesi için Sosyal Hizmet Uzmanı, bu kurumları ailelere ve çocuklara tanıtır. Ailelerin nasıl başvurabilecekleri konusunda yol gösterir, yardımcı olur, ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde çalışmalarda bulunur. Toplumdaki kaynakları müracattçı yararına harekete geçirir.

3. Değerlendirici Rolü : Sosyal Hizmet Uzmanı sokak çocuklarıyla ilgili mevcut politikaların uygunluğunu değerlendirme rolü vardır. Değerlendirme sonuçlarını ilgili kurumlara raporlar halinde sunarak politikaları etkileyebilir.

4. Karşılanmayan İhtiyaçları Keşfetme Rolü : Sokak çocukları ve ailelerinin toplumda karşılanmayan ihtiyaçlarını keşfetme rolü Sosyal Hizmet Uzmanınındır. Sosyal Hizmet Uzmanı, programlar ve bunların geliştirilmesi yönünde çalışmalar da bulunabilir.

5. Kamuoyu Oluşturma : Sosyal Hizmet Uzmanı, sokak çocukları sorununun çözümlenmesi amacıyla çeşitli çevrelerin kaynak ve çabalarını bir araya getirecek, eşgüdümü sağlayacak, projeleri ve programları harekete geçirebilmelidir. Bu konuda hükümet, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin ortak hareket etmesi sağlanarak kamuoyu oluşturacak çalışmalarda bulunabilir.

Ayrıca yeni açılan ‘’Çocuk İzleme Merkezleri’’ ile Özellikle Cinsel İstismar Mağduru Çocukların ifadeleri bu merkezlerde alınmaktadır. Bu merkezler Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından açıldığı için burada Emniyet Teşkilatında çalışan sosyal çalışmacılar değil sağlık bakanlığında çalışan sosyal çalışmacı ve diğer meslek elamanları görev yapmaktadır.

Antalya Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Çicekler Solmasın Projesi Kapsamında Şehrin Muhtelif Yerlerine Asılan Afişlerden biri

Çocuk şube müdürlüklerinde idari anlamda Şube müdürüne bağlı olunmaktadır. Şubede ki  dayanışma ve işlerin daha sağlıklı şekilde yürütülmesi için şubelerde ki diğer grup amirleri, komser, başkomser gibi emniyet hizmeti sınıfı personeli ile koordineli bir şekilde çalışılmaktadır.

İlgili Yönetmelikte de Belirtildiği gibi Çocuk Şube Müdürlüklerinin Genel Olarak Kuruluş Şemaları Yukarıda ki Gibi Olduğu Görülmektedir.

Çocuk Şube müdürlüklerinde az sayıda sosyal çalışmacı olması buralarda biraz daha sizin fikir ve görüşlerinizin ve mesleki müdahalelerinizin ön plana çıkması gerektiği anlamına gelmektedir. Ayrıca buralarda ki çocuklar ile mesleki çalışmalar yapmak sosyal hizmet adına büyük önem taşımaktadır. Konu çocuk olduğu için ise yaptığınız çalışmaların somut çıktısını daha çabuk görme şansını yakalayabilmektesiniz. Emniyet Teşkilatında çalışmanın mesleki olarak doyum verdiği düşüncesi içerisindeyim.

Haberde Sosyal Hizmet uzmanı arkadaşımıza ilişkin şu atıflarda bulunuluyor.

Daha önce kız yetiştirme yurdunda çalışan Nalan Şahin, üç yıldır Çocuk Polisi’nde görev yapıyor. Karşılaştığı acı olayları hafızasında depolamamaya gayret ediyor. Mağdurların yerine kendini koyuyor ama onlar kadar üzülmüyor. Aksi takdirde profesyonellikten uzaklaşıp işini yapamayacağını biliyor. Çocuk Şube’ye gelen mağdur çocuklarla baş başa ilk görüşen kişi o. Olayın detaylarına inilmeden, çocuğa neden burada olduğunu soruyor, kimlik bilgileri ve sosyal çevresini öğreniyor. Nalan Hanım’ın görevi çocuğa güven verip kaygılarını azaltmak ve onu birazdan alınacak ifadesine hazırlamak. Olay cinsel istismarsa, çocuk iki kez anlatıp daha fazla örselenmesin diye avukatın gelmesi bekleniyor.

İfadeyi kanun gereği polis alıyor. Oysa Ankara’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Çocuk İzleme Merkezi’nde çocuk, ifadesini doğrudan psikolog ya da sosyal hizmet uzmanına veriyor. Savcı ve polis bir camın ardından bu konuşmayı izliyor, sorulması gereken farklı bir soru varsa ifadeyi alan kişiye iletiyor. Çocuklar bu sırada kamera karşısındalar. Bir adli tıp uzmanı tarafından muayene ediliyorlar. Bu arada aileleriyle görüşülüyor. Bu pilot uygulamanın bir an önce yurt genelinde yaygınlaştırılması gerekiyor.

KANUN,ifade sırasında psikolog bulunmasını zorunlu tutmayıp, bunu savcının takdirine bırakmış. İstanbul Çocuk Şubesi bünyesinde iki psikolog, bir sosyal hizmet uzmanı çalışıyor. Şubeye bağlı 39 birimin tamamına bu üç kişi bakıyor. Tabii ki yetişebildikleri ölçüde ve savcı isterse. Dolayısıyla her çocuk bu hizmeti alamıyor. Polis ve savcıların, ruhsal ve fiziksel açıdan zaten yaralı olan bu çocuklarla iletişim kurma becerisi elbette bu konuda yetişmiş uzmanların yerini tutamaz. O yüzden her ilçeye en azından bir görevli düşmesi lazım.

Nalan Hanım, kendisinin hazır bulunduğu ortamlarda çocuklar yanlış bir soruya muhatap olduklarında hemen müdahale ediyor. Soruların “Baban seni dövdüğü için evden kaçtın değil mi?” tarzında yönlendirici olmadan ve yumuşak bir sesle yöneltilmesi çok önemli. Cinsel istismara uğrayan çocuk, polisin “Rapor aldırmak istiyor musun?” sorusuna ne cevap versin? Nalan Hanım devreye girip ona en uygun dille hastanede karşılaşacağı genital muayeneyi anlatıyor. Çünkü bu, 15 yaş üstündeki çocuğun iznine bağlı bir uygulama.

Çocuk,ailesinin onu istismar ettiğini polise anlatamayabiliyor. O korkuyu giderip, bir yurda mı teslim edileceği, yoksa ailesine geri mi verileceği konusunda muhakkak sosyal hizmet uzmanından yardım alınması gerekiyor. Uzman, raporunda “Çocuk hakkında danışmanlık tedbiri verilsin.” derse ve hakim de buna ikna olursa devlet, o çocuk ve ailesiyle rutin görüşmeler yapacak birini görevlendirmek zorunda. Ayrıca “sağlık, eğitim, bakım ve barınma” tedbirleri de isteyebiliyor.

Mağdur çocukların bir kısmı devlet yurtlarına yerleştiriliyor. Orada benzer hayat hikâyeleri olan çocuklarla bir arada yaşıyorlar. Haliyle birbirlerinden olumsuz yönde etkileniyorlar. Yurtta kalmanın iyi ve kötü yanları kadar aileye dönmelerinin de olumlu ve olumsuz tarafları var. Aile içi sıkıntılar yüzünden evden ayrılan çocuk, sorunlar giderilmezse tekrar kaçıyor. Aynı şekilde yurttan da kaçmaya başlıyor. Bir kez geceyi sokakta geçirdikten sonra artık sokaklar onun gözünde tehlike grubundan çıkıyor. Bir gün parkta, bir gün arkadaşının evinde, bir gün bambaşka bir yerde kalıyor. Sonrasında polisin karşısına daha büyük mağduriyetlerle gelebiliyor.

Asayiş Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü 2011 brifinginde Çocuk şube müdürlüklerinin çalışma şekilleri ve güncel durum, yapılan projeler, personel durumu gibi bilgilere erişmeniz mümkündür.

http://www.asayis.pol.tr/belge/cocuk_sb_md_brifing.pdf

Şurada ki video size daha fazla fikir vermek açısından önem arz etmektedir.

Şurada ki Polis isimli film ise size Türkiye için değil belki ama çocuk, toplum ile ilgili bazı fikirler verebilir. Film Fransa’da bulunan çocuk polis biriminin çalışmalarını ve pedofili gibi suçları araştırmaları sürecini işliyor. Ancak film sosyal hizmet meslek ve disiplini açısından zayıf kalmakta, filmde hiçbir sosyal çalışmacı ve sosyal hizmet müdahalesine vurgu yapılmamakta, konuya alınmamaktadır.Şurada (http://www.antalya.pol.tr/media/cocuk_dergi/index.htm) bulunan Antalya Çocuk Şube Müdürlüğü dergisinin de bakılmadan geçilmemesini öneriyorum.

Aşağıda paylaştığım birkaç haberinde sizlere fikir verebileceğini düşünüyorum.

 

 

3 YORUMLAR

  1. Ben Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yeni atandım. Henüz göreve başlamadım. Açıkçası biraz korkuyorum. İki yıllık mezunum. Daha önce hiç çocuk alanında uygulama yapmadım. Gerçekten tecrübeleriniz benim için çok önemli.

  2. Emniyette çalışan meslektaşlarımızı platforma bekleriz. Onların yardımları ve tavsiyeleri bizim için çok önemli. 

  3. Teşekkür ederim kardeşim gayet ayrıntılı ve aynı zamanda net olmuş eline sağlık…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: