Mülakata Giren Arkadaşlardan Gelen ASDEP Mülakat Soruları

4

   Mülakata Giren Arkadaşlardan Gelen ASDEP Mülakat SorularıYanıtları 

   Soru 1: ASDEP Nedir? ASDEP İle Ne Amaçlanıyor?

    Soru 2: Koruyucu Aile Nedir? Kimler Koruyucu Aile Olabilir?

    Soru 3: Evlat Edinme Hakkında Bilginiz var mı? Koruyucu Aileden Farkı Nedir?

    Soru 4: Çocuk Koruma Kanunu Hakkında Kısa Bilgi Verir Misiniz?

    Soru 5: Çocuk Koruma Kanununda Yer Alan Tedbir Kararları Nelerdir?

    Soru 6: İhmal ve İstismarları Nasıl Önlenebilir? Özgecan Aslan Vakasına Benzer Bir Olayla   Karşılaşırsan Nasıl Bir Mesleki Tutum İzlersin?

    Soru 7: Cumhurbaşkanına Kim Vekalet Eder?

    Soru 8: ASPB Misyonu ve Vizyonu

    Soru 9: ASPB Teşkilat Yapısı( Genel Müdürlüklerin İsimleri)

    Soru 10: Himaye-i Etfal Cemiyeti Hangi Padişah Döneminde Kuruldu?

   Soru 11: ASDEP Müracaatçı İlk Nereye Başvurur?

   Soru 12: Dini İçerikli Sorular?

ASDEP Türkiye Sitesinden Alıntı Yapılan Sorular:

 1. Avrupa Futbol Şampiyonası
 2. *Myanmar’da ne oldu? (Burma’da ne oldu?
 3. *Sosyolojinin kurucusu kimdir? (Muhtemelen sadece Sosyoloji mezunu birine sorulur.)
 4. *Çocuk istismarı
 5. *İbn-i Haldun’un Asabiyyet kavramı
 6. *ASDEP’in içeriği
 7. *Grup ile topluluk arasındaki fark
 8. *Kalabalık nedir?
 9. *Genel seçimler kaç yıl arayla yapılır?
 10. *Şu anda hangi Anayasa yürürlüktedir?
 11. *Seçme ve seçilme yaşı kaçtır?
 12. *En son seçim ne zaman yapıldı?
 13. *Durkheim hakkında soru sorulmuş
 14. *ASDEP’te neler yapılır?
 15. *İlk tiyatro eserimiz hangisidir?
 16. *Yerli tankımızın adı nedir?
 17. *Koruyucu aile nasıl olunur?
 18. *Dezavantajlı gruplar kimlerdir?

Yanıt 1: ASDEP Nedir? ASDEP İle Ne Amaçlanıyor?

Hükümet Programında “Sosyal yardım veya sosyal hizmete ihtiyacı olan bütün dezavantajlı vatandaşlarımıza ulaşacak olan Aile Sosyal Destek Programı’nın (ASDEP) alt yapısını tamamlayacak ve yeterli sayıda nitelikli personel istihdam ederek ASDEP’i aşamalı olarak hayata geçireceğiz.” Ayrıca “Aile bazında eğitim, sağlık, istihdam, gelir gibi alanları içeren sosyal risk haritası çıkaracağız.” ifadelerine yer verilmiştir.

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir Programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu Program ile Bakanlığımız tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulması hedeflenmektedir.

ASDEP ile aile ve kişilerin Bakanlığımız hizmetlerinden yararlanma süreçlerinin izlenmesi de hedeflenmektedir.
Yanıt 2:  Koruyucu Aile Nedir? Kimler Koruyucu Aile Olabilir?

Koruyucu aile, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir.

Kimler Olabilir? Hoşgörülü, sabırlı, esneklik gösterebilen, güvenli ve şefkatli bir ortam sağlayabilen, sevgisi ile bir çocuğun hayatında fark yaratmak isteyen ve mevzuatta belirtilen şartları taşıyan, Kurumla işbirliği içinde çocuk yararına hizmet vermeye kendini hazır hisseden herkes koruyucu aile olabilir.

 • TC vatandaşı iseniz
 • Sürekli Türkiye’de ikamet ediyorsanız
 • 25-65 Yaşları arasındaysanız
 • En az ilkokul mezunu iseniz
 • Düzenli gelire sahipseniz
 • Çocuğun öz anne-babası ya da vasisi değilseniz

Yanıt 3: Evlat Edinme Hakkında Bilginiz var mı? Koruyucu Aileden Farkı Nedir?
   Evlat Edinme; durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulmasıdır.
Evlat edinme yolları:

 • KorUnma altındaki bir çocuğun evlat edinilmesi.
 • Kişilerarası anlaşma ile evlat edinme

Evlât Edinme Koşulları

 • Küçüğün, evlât edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması,
 • Evlât edinmenin her halde küçüğün yararına bulunması ve evlât edinenin diğer çocuklarının yararlarının, hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi,
 • Evlât edinecek kişi veya eşlerin, evlât edinilenden en az onsekiz yaş büyük olması,
 • Evlat edinen ile edinilen arasında en fazla 40 yaş fark olması,
 • Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün rızasının alınması,
 • 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 311 inci ve 312 nci maddelerinde yer alan hükümler hariç, 309 uncu maddesinde belirtilen şekilde küçüğün ana ve babasının rızasının bulunması,
 • Küçüğün vesayet altında olması halinde, Türk Medenî Kanununun 397 nci maddesinde öngörülen vesayet dairelerinin izninin alınmış olması,
 • Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşını doldurmuş bulunmaları,
  koşulları aranır.

Evlat edinme ve koruyucu aile arsındaki fark nedir?

Evlat edinme çocuğun velayet haklarının evlat edinene mahkeme kararı ile devredilmesidir.

Yanıt 4: Çocuk Koruma Kanunu Hakkında Kısa Bilgi Verir Misiniz?

Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Yanıt 5: Çocuk Koruma Kanununda Yer Alan Tedbir Kararları Nelerdir?

Danışmanlık, Eğitim, Bakım, Sağlık, Barınma

 Yanıt 6: İhmal ve İstismarları Nasıl Önlenebilir? Özgecan Aslan Vakasına Benzer Bir Olayla   Karşılaşırsan Nasıl Bir Mesleki Tutum İzlersin?

Yanıt 7: Cumhurbaşkanına Kim Vekâlet Eder?

Cumhurbaşkanı’nın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar; ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde yenisi seçilinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

Yanıt 8: ASPB Misyonu ve Vizyonu

Misyon, Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek.

Vizyon,Türkiye’nin 2023’e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlık olmak.

Yanıt 9: ASPB Teşkilat Yapısı( Genel Müdürlüklerin İsimleri)

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Yanıt 10: Himaye-i Etfal Cemiyeti Hangi Padişah Döneminde Kuruldu?

II.Aldülhamid

Soru 11: ASDEP Müracaatçı İlk Nereye Başvuru Yapar?

 

4 YORUMLAR

 1. Tekirdağ’da kendinizi tanıtın, neden asdep ve asdepin amacı nedir? diye soruldu. Bunun dışında ailem hakkında ve benim hakkimda sorular yonelttiler.

 2. Otizm hakkında bilgi verir misiniz, evlilik programları ile ilgili düşünceleriniz ve çözüm önerileriniz neler, bu alanda ne görev yapacaginizi biliyor musunuz, sitemizi ziyaret ettiniz mi en çok hangi çalışma dikkatinizi cekti, bakanımızın adı nedir, kendinizi tanıtır misiniz, stajınızı nasıl yaptınız soruları soruldu bana

 3. Giresun da mülakat yapıldı bugün. Bakanlıktan iki tane müsteşar geldi. 5 kişilik heyet vardı. Darulaceze nin kuruluşunu ve yapısını sordular. Asdep sizce uygun bir yapılanma mı diye sordular. Bakanlar Kuruluna kim başkanlık eder diye sordular. Diğer arkadaşlara sosyoloji ve psikolojiye alakali sorular sordular ( branşlarına göre ) sosyal yardımlar ile alakali sorular sordular. Sosyal yardım Vakfı bir taşra kuruluşu mudur diye sordular.

 4. MANİSA MÜLAKAT:
  Neden Seni Alalım?
  İldeki ASPB birimleri?
  Teknoloji bağımlılığı ile ilgili düşünceler…
  ASBP’nin hizmetleri…
  ASBP web sitesini incelediniz mi?
  ASDEP nedir?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: