114 Yıllık Bir Hayır Kurumu: Darülaceze

0

1895 yılında Sultan II. Abdülhamit Han tarafından kurulan kurumumuz kurulduğu günden bugüne 30.000’i çocuk olmak üzere toplam 100.000 kişiye Şefkat Yuvası olmuştur. Halen 650’ye yakın insanımızı kuruluş felsefesinden ödün vermeden barındıran Darülaceze din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin cami, kilise ve havrasıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir hayır kurumudur.

Toplam 27.000 m2’lik bir alan üzerinde kurulan Darülaceze bünyesinde 7 aceze (düşkünler) servisi, bir poliklinik, bir çocuk kreşi, içinde kütüphanesi bulunan rehabilitasyon merkezi,fırın, 3000 kişiye yemek yapabilecek kapasitede modern bir mutfak, kesimhane, kurban etlerini 1 yıl süre ile muhafaza edebilecek buzhane, çamaşırhane ve kurumun ihtiyaçlarına cevap verecek ölçüde terzihane, matbaa, marangozhane, ayakkabı tamir atölyesi, demirhane mevcuttur.T.C. İçişleri Bakanlığı’na bağlı ve kendine özel bir nizamname ile yönetilen Darülaceze; gönüllüleri, çalışanları ve acezeleri ile büyük bir ailedir.Darülaceze başta devlet hazinesinden olmayan 7.000 altın değerindeki özel eşyaları ile 10.000 altın bağışlayarak kurulmasını sağlayan Sultan II. Abdülhamit Ham olmak üzere, bağışçılarının destekleri ile bugüne kadar varlığını sürdürmüştür.İçişleri bakanlığı’na bağlı ve kendine özel nizamnamesi ile yönetilen 114 yıllık Darülaceze Müessesesi kurulduğu günden bugüne çalışanlarının ve barınanlarının tüm ihtiyaçları ile işletim giderlerinin tamamını hayırseverlerin bağışları ile karşılamış ve devlete bağlı olmasına rağmen varlığını devlete yük olmadan sürdürmüştür.

Darülaceze Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece kendi başına zaten ayakta kalabilecek ve kendi kendine yetebilecek kadar güçlü bir hayır kurumudur. Osmanlılardan bugüne kuruluş felsefesinden ödün vermeden devletin güvenirliğinde, yerel yönetimin dinamikliğinde, özel ve tüzel kişilerin bilgi birikimine ve finansmanına açık Darülaceze’nin de “Yaratandan dolayı yaratılana saygı” misyonunun birleştiriciliğiyle ortaya çıkan güçle sevgi ile gönülden verenle-alanın oluşturduğu şeffaf, kutsal bir sosyal dayanışma havuzudur.Bileşik kaplar kanununda olduğu gibi olanla-olmayanı buluşturup dengeleyen, sosyal patlamaları önleyen bir sübaptır.

Bağışçıları, gönüllüleri, çalışanları ve acezeleri ile büyük bir aile olan Darülaceze darda ve sıkıntıda kalındığında sığınılacak bir kucak, varlıklı olunduğunda da desteklenecek ilk kurumdur. Yaratılanların en değerlisi insan doğarken nasıl hoş karşılanıyorsa bu dünyadan göçerken de onurlu bir şekilde uğurlanmalıdır diyoruz.

Darülaceze unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi ve taşıdığı dayanışma sembolü olma vasfı ile primleri maddi manevi gönülden ödenen yoksul insanların yaşam sigortası olmaktadır.

Darülaceze Kronolojisi

7 EYLÜL 1886

Şuray-ı devlet Tanzimat Dairesi’nde İstanbul da bir Darülaceze kurulmasının kararlaştırılması ve esaslarının belirlenmesi

30 MART 1890

II.Abdülhamid Han’ın dilenciler ile kimsesiz çocukların bakımı ve terbiyesi için bir yer yapılmasına irade vermesi

31 MART 1890

Darülaceze kurulmasının kararlaştırıldığı 7 Eylül 1886 tarihli Şuray-ı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatasının Meclis-i Mahsus-ı Vükela’da görüşülmesi ve buradaki görüşlerin benimsenmesi

17 NİSAN 1890

Şuray-ı Devlet Tanzimat Dairesinde 7 Eylül 1886 tarihinde belirlenen esasların ele alınıp geliştirilmesi ve Tese’ülün Meni’ne Dair Nizamname tasarısının hazırlanması

15 EKİM 1890

Meclis-i Mahsus-ı Vükela’nın Darülaceze için Yenibahçe’deki Baruthane arasını seçmesi, Avrupa’daki büyük hayır kurumlarında olduğu gibi çeşitli bölümleri bulunacak şekilde yapılmasını kararlaştırması ve toplamak üzere kurulacak komisyon üyelerini seçmesi

16 EKİM 1890

Darülaceze Komisyonu Başkanlığına Teftiş-i Askeri Komisyonu üyesi Tevfik Paşa’nın getirilmesi, bir kaç sene önce Yıldız Sarayı’nda sergilenen eşyanın satılması ve elde edilecek paranın inşaatta kullanılması için irade verilmesi

19 TEMMUZ 1891

Noradunkyan Efendi’nin evinde düzenlenen Darülaceze sergisinin (kermes) açılışı

29 AĞUSTOS 1891

Darülaceze yardım biletlerinin basılmaya başlanması

4 EYLÜL 1891

Halil Rıfat Paşa’nın dahiliye nazırlığına atanması

27 MART 1892

Sadrazam Ahmet Cevdet Paşa’nın Darülacezenin padişah tarafından Şişli civarında yapılmasının emredildiğini belirtikten sonra Darülaceze mevkiinin ya Sadaret tarafından ya da seçilecek bir komisyon tarafından tayin edilmesini istemesi

28 MART 1892

Darülaceze yapılmak üzere seçilen Kağıthane yöresi haritalarının hazırlanması, harita üzerinde yapım yeri padişah tarafından tayin edildikten sonra hemen inşaata başlanması, inşaatın dahiliye nazırı Halil Rıfat Paşa’nın sorumluluğuna verilmesi ayrıca gerekli paranın dahiliye nazırı tarafından perdeypey dahiliye nazırı tarafından da müteahhide verilmesi

29 MART 1892

Padişah II. Abdülhamid’in 10.000 altın lira bağışlaması

16 HAZİRAN 1892

II. Abdülhamid Han’ın bağışladığı 10.000 altın liraya mahsuben şimdilik Hazine-i Hassa-i Şahane ‘den 1.000 lira verilmesi kalanında inşaat ilerledikçe parça parça ödenmesi

25 HAZİRAN 1892

Sabah Gazetesi’nin; Darülaceze için Kağıthane tepelerinin seçildiğini, harita ve planların da padişah tarafından onaylandığını bildirmesi

29 HAZİRAN 1892

Sabah Gazetesi’nin; inşaatın tam yerini ve keşif bedelini tespit etmek amacı ile Dahiliye Nazırı Halil Rıfat Paşa başkanlığında bir komisyon kurulduğunu duyurması, komisyonu Darülaceze için Poligon üst taraflarındaki yüksek ve havadar bölgeyi seçmesi

17 EKİM 1892

İstimlak Komisyonu’nun Darülaceze için seçilen arsaya 47.878 kuruş değer biçmesi

23 EKİM 1892

Şişli’den Darülacezeye su yolu döşenmesi

24 EKİM 1892

İnşaatın 58.500 liraya Vassilaki Yanko’ya verilmesi

10 KASIM 1892

Temel atmaya töreninin yapılması

12 KASIM 1892

Vassilaki Yanko ile sözleşme imzalanması

12 ARALIK 1893

İzzet Paşa Çiftliği’nden Darülacezeye yol yapımı

27 ŞUBAT 1894

İzzet Paşa Çiftliği’nden Darülacezeye gelen yola ağaç dikilmesi

30 TEMMUZ 1894

Darülaceze içine su yolu döşenmesi

31 AĞUSTOS 1895

II.Abdülhamid Han’ın Cülus Günü Vassilaki Efendi’nin dahiliye nezaretine teslim ettiği Darülaceze anahtarlarının Halil Rıfat Paşa tarafından padişaha takdim edilmesi

15 OCAK 1895

Bahçe düzenlenmesi

29 OCAK 1896

Darül aceze yönetimi ile ilgili; Tese’ülün Men’ine dair Nizamname ile Darülaceze Nizamname-i dahilisinin yürürlüğe girmesi

31 OCAK 1896

II. Abdülhamid’in Viladet Günü Darülacezenin dahiliye nezaretine bağlı olarak resmen açılışı

1903

Irzahane(süt çocuğu yuvası) açılışı

1 EYLÜL 1904

II. Abdülhamid’in cülus Gününde çamaşırhane, etüv dairesi ve marangozhanenin açılışı

16 TEMMUZ 1909

Darülacezenin Şehremanetine bağlanması

NİSAN 1907

Darülacezede bir Viladethane açılması

14 MART 1910

Darülacezenin Müessesat-ı Hayriye-i Sıhhiye İdaresi’ne devredilmesi

3 EKİM 1912

Şehremaneti Sıhhiye Müdüriyetine bağlanması

1913

Darülacezede müzik eğitiminin başlaması

14 OCAK 1914

Darülaceze talimatnamesinin yürürlüğe girmesi

26 NİSAN 1916

Darülaceze Nizamnamesi’nin yürürlüğe girmesi. Bu Nizamname ile Darülacezenin yeniden dahiliye nezaretine bağlanması

15 EKİM 1924

İcra Vekilleri Heyeti kararı ile Darülacezenin Şehremanetine bağlanması

16 EKİM 1998

Danıştay kararı ile darülacezenin İç İşleri Bakanlığı’na bağlanması

31 AĞUSTOS 2007

26629 Sayılı Kararname ile Başbakanlık’a bağlanması

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: