Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Yüksek Lisans İlanı 2013-2014

5
2346

2013-2014 eğitim yılı için Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi yükseklisans ilanı, aranan şartlar ve gerekli bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Programları Yüksek Lisans Doktora ALES Puan Tür
Sosyal Hizmet Anabilim Dalı 7 4 Eşit Ağırlık
*Yüksek Lisans: Sosyal Hizmet Bölümü mezunu olmak.
*Doktora: Sosyal Hizmet, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Doktora İlanı

T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarına aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2013-2014 Eğitim- Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI VE TESLİM EDİLECEK BELGELER

Yüksek Lisans Programı

1- Aslı ibraz edilmek şartıyla Lisans Diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alacağı Diploma Denklik Belgesi).

2- Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)  veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) puanı : Aslı ibraz edilmek şartıyla,başvurduğu programın puan türünden olmak kaydıyla, son üç yıl içindeki bir ALES sınavından en az 55 puan veya TUS sınavından [(Temel Tıp Bilimleri  testi – 1x 0.7)+(Klinik Tıp Bilimleri Testi 1 x 0.3)] 50 puan almış olduğunu gösterir sınav sonuç belgesi.

3- Aslı ibraz edilmek şartıyla Lisans öğreniminde aldığı dersleri ve not dökümünü gösterir belgenin (transkript) fotokopisi,

4- Aslı ibraz edilmek şartıyla nüfus cüzdanının fotokopisi (T.C. kimlik numaralı),

5- Özgeçmiş,

6- 2 Adet Fotograf,

7- Belgelerde eksik ya da hata bulunması halinde, adayların her durumda kayıtları yapılmayacak / kayıtları yapılmış ise kayıtları silinecektir.

8- İstenen belgeleri 15 – 19 Temmuz 2013 tarihleri arasında Enstitümüze şahsen veya noter vekaleti verilen kişi aracılığı ile vereceklerdir.

9- Posta yolu ile müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir,

10- Başvuru Formu. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün http://www.sagbil.selcuk.edu.tr  web adresinden temin edilebilir.

 

Doktora Programı

1- Doktora programlarına başvurabilmek için adayların bir Yüksek Lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve Eczacılık Fakülteleri diplomasına ya da 8 yarıyıl süreli Eczacılık ve Fen Fakülteleri mezunları için Yüksek Lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre Laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir (Lisans/Yüksek Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alacağı Diploma Denklik Belgesi).

2- ALES veya TUS puanı : Aslı ibraz edilmek şartıyla, başvurduğu programın puan türünden olmak kaydıyla, son üç yıl içindeki bir ALES’den en az 55 puan veya TUS sınavından [(Temel Tıp Bilimleri  testi – 1x 0.7)+(Klinik Tıp Bilimleri Testi 1 x 0.3)] 50 puan almış olduğunu gösterir sınav sonuç belgesi.

3- Doktora programına başvurular için yüksek lisans öğreniminde aldığı dersleri ve not dökümünü gösterir belgenin (transkript) aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi. Doktora programına kendi lisans alanından farklı alanlarda başvuran öğrencilerden aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi lisans ve yüksek lisans transkript fotokopisi.

4- Aslı ibraz edilmek şartıyla adayların ÜDS, KPDS, YDS’den (İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösteren belgenin fotokopisi,

5- Aslı ibraz edilmek şartıyla nüfus cüzdanının fotokopisi (T.C. kimlik numaralı),

6- Özgeçmiş,

7- 2 Adet Fotoğraf,

8- Belgelerde eksik ya da hata bulunması halinde, adayların her durumda kayıtları yapılmayacak / kayıtları yapılmış ise kayıtları silinecektir.

9- İstenen belgeleri 15 – 19 Temmuz 2013 tarihleri arasında Enstitümüze şahsen veya noter vekaleti verilen kişi aracılığı ile vereceklerdir.

10- Posta yolu ile müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir,

11- Başvuru Formu. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün http://www.sagbil.selcuk.edu.tr  web adresinden temin edilebili

 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru Koşulları Ve İstenilen Belgeler

 

1- Yüksek Lisans Programına müracaatta Lisans Diploması ve not dökümünü gösterir aslı ibraz edilmek şartıyla belge (transkript) fotokopisi.

Doktora programına müracaatta; adayların bir Yüksek Lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve Eczacılık Fakülteleri diplomasına ya da 8 yarıyıl süreli Eczacılık ve Fen Fakülteleri mezunları için Yüksek Lisans dercesine sahip olmaları gerekir.  Lisans/Yüksek Lisans Diploması ve not dökümünü gösterir onaylı belgenin (transkript) temsilciliklerden tercüme edilmiş aslı ve fotokopisi (Yurt dışından başvuran adaylar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alacakları  Diploma Denklik Belgesi).

 

2- Lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışındaki üniversitelerde tamamlayan adaylardan ALES  yerine, Uluslararası geçerliliği olan “Graduate Record Examination” (GRE) sınavının sayısal (quantitative) ve sözel (analytical) bölümlerinde toplam puanı en az 1100 olan adaylar ile “Graduate Management Aptitude” (GMAT) sınavında en az 550 puan aldığına dair sınav sonuç belgesi (Bu belgeler 2 yıl geçerlidir) istenecektir. Türkiye’de Lisans veya Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayanlardan sadece ALES sınavına girme şartı aranır.

 

3- Aslı ibraz edilmek şartı ile Yabancı dil sonuç belgesinin fotokopisi (Doktoraya başvuracak adaylar için; ÜDS veya KPDS (İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinde biri)’den en az 55 ya da Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan   TOEFL, IELTS ve diğer sınavların birinden bu puan muadili bir sonuç aldığını gösterir belgenin fotokopisi.

 

4- Aslı ibraz edilmek şartı ile Türkçe bildiğine dair TÖMER belgesinin fotokopisi. TÖMER belgesi olmayan yabancı uyruklu öğrenciler S.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2/d maddesi uygulanacaktır.

 

5- Pasaportun aslı ve fotokopisi.

 

6- Oniki adet fotoğraf.

 

7- Vakıfbank’a öğrenci numarasına Eğitim-Öğretim harcının yatırıldığına dair banka dekontu (yabancı uyruklu öğrenciler, başvurdukları program için belirlenen yıllık öğrenim ücretinin 3 katını öderler).

 

8- Yabancı uyruklu öğrenci müracaatının ilan edilen kontenjandan fazla olması durumunda ALES ve Mezuniyet not ortalaması dikkate alınarak sıralama yapılır.

 

9- Çift uyruklu vatandaşlık hakkı olan (Türk ve yabancı ülke vatandaşı) adaylar da Türk vatandaşı olarak başvuru yapacaklardır.

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME

 

1- Tezli Yüksek Lisans programlarına girişte; ALES puanının % 50’si, lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının % 30’u ve yazılı bilim sınav notunun % 20’sinin toplamı en az 60 ve üzeri puan sağlayan adaylar, en yüksek puandan itibaren aşağı doğru sıralanarak ilan edilen kontenjana göre  başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilir.

 

2- Doktora programlarına girişte; Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) notunun % 50’si, Yüksek Lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının % 30 ve yazılı bilim sınavının % 20’sinin alınması ile tespit edilir. Temel Tıp bilimleri programlarına başvuran Tıp Fakültesi mezunları için ALES puanı veya TUS Temel Tıp Bilimleri puanı dikkate alınır. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 65 (TUS ile başvuranlar için en az 60) puan alan adaylar en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanır.

 

3- Adayların Yüksek Lisans ve Doktora müracaatlarında not ortalamalarının dörtlük ve yüzlük sistemler arasındaki eşleştirmesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan karşılık tablosuna göre (YÖK’ün 09.11.2008 tarihli tebliğine göre) Enstitümüz tarafından yapılacaktır.

 

 

BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

 

1- Belgelerini eksiksiz olarak tamamlayan adaylar, başvurularını 15 – 19 Temmuz 2013 tarihleri arasında Alaeddin Keykubat Kampüsü’nde bulunan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne şahsen veya  noter vekaleti verilen kişi aracılığı ile 19 Temmuz 2013  Cuma günü mesai saati bitimine kadar yapacaklardır.

 

2- Yüksek Lisans ve Doktora yazılı bilim sınavları, 31 Temmuz 2013 Çarşamba  günü       10.00 – 12.00 saatleri arasında ilgili anabilim dallarında yapılacaktır. Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Yazılı bilim sınavına girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

3- S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim – Öğretim Yönetmeliğinin 3. Maddesi a bendi gereği (Bilimsel Hazırlık Programı), lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans ve Doktora programından farklı alanlarda tamamlamış olan adaylar ile Yüksek Lisans derecesini başvurdukları doktora programı dışından almış olan adaylar, Yüksek Lisans ve Doktora programına kabul edilmeleri halinde, Bilimsel Hazırlık programına alınabilirler. Bilimsel Hazırlık Programı S.Ü. Lisansüstü Eğitim – Öğretim yönetmeliği çerçevesince uygulanır.

 

4- Kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi 02 Ağustos 2013 Cuma günlerinde Enstitü ilan panosunda vehttp://www.sagbil.selcuk.edu.tr   web sayfasında ilan edilecektir.

 

5- Kazanan adayların kesin kayıtları 02 – 06 Eylül 2013 tarihlerinde mesai bitimine kadar Sağlık Bilimleri Enstitüsüne şahsen veya  noter vekaleti verilen kişi aracılığı başvuruları ile yapılacaktır.

 

 

 

 

Enstitü Adres ve Telefonları:

Rektörlük Merkez Binası 7.Kat / Alaaddin Keykubat Kampüsü – 42003 Selçuklu/KONYA

Tel: 0332-241 05 50  Faks: 0332-241 05 51

 

 

 

5 YORUMLAR

  1. hocam ben yyü iktisat bölümünü okumaktayım yüksek lisans yada alan sınavına girmek istiyorum ama çok kararsızım sizce hangisini yapsam iyidir yardımcı olursanız sevinirim

  2. arkadaşlar ben baska bı ılde calısıyorum ve konyada yuksek lısans yapmak ıstıyorum acaba dersler haftada kaç gün olur hafta içi mi olur aksam mı olur kalacak yer problemı nasıl çözülür yardımcı olacak varsa yazarsa çok sevınırım ıyı akşamlar…

  3. merhabalar başvuru formuna ulaşamadım bu konuda yardımcı olabilirmisiniz acaba. internet üzerinden başvurular ne zaman son buluyo acaba.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: