I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi (26- 28 Kasım 2010,İstanbul)

0
756

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, medeniyetin güzellik, doğruluk, erdem, adalet ve iyilik idealine dayalı, çocuk hakları sözleşmesinde yer alan ilkelere göre, çocuğun temel yararına öncelik verilerek doğuştan getirdiği yetenekleri nitelikli bir eğitimle geliştirmesi, güç koşullarda kalması durumunda korunması, kendisini ilgilendiren konularda görüşüne başvurulması, maruz kaldığı her türlü ayrımcılığın önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, büyüme ve gelişme evrelerinde medeni, sosyal, ekonomik, kültürel haklarını öğrenmesi, talep etmesi ve hayata geçirilmelerinin sağlanmasına yönelik çocuk hakları kültürünün yaygınlaştırılması; çocukla ilgili konularda yetişkinlerin, toplumun ve Devlet’in çocuktan yana taraf olmasını temin etmek üzere, çocuğa yönelik yasal, kazaî, idari vd. uygulama aksaklıkları ve nedenleri konularında sorumluluğun nasıl yerine getirileceğinin tespit edilmesi; bütün çocuk sorunlarını çok alanlı bir yaklaşımla ele alarak çocuk pediatrisi, çocuk pedagojisi, çocuk sosyolojisi, çocuk odaklı sosyal hizmet, çocuk hukuku ve  felsefesi öncelikli olmak üzere, çocukbilim merkezli kuram, yöntem ve uygulamaya dayalı birikimden yararlanarak;

bütün çocuk sorunlarının çözülmesi için ülke ölçekli bilgi üretilmesine katkı vermek, disiplinler arası işbirliği ile çocuk politikaları ve uygulamaları bütüncül bir yaklaşımla ve çocukların yaşama, bakılma, korunma, gelişme ve katılım haklarıyla ilgili uygulamaları güçlendirmek ve karşılaşılan güçlükleri çözmek ve bu konularda çocuğun yararı temelinde kuram ve uygulama bütünlüğünde bilimsel yaklaşım, yöntem ve teknikler doğrultusunda gerçekçi ve geçerli strateji ve modelleri belirlemek amacıyla düzenlenecektir.

KONGRENİN ÇAĞRISI

Çocukluk kavramı tarihi süreçte olduğu gibi yaşadığımız çağda da felsefi ve kültürel boyutlarıyla sorunludur. Tarih boyunca çocukluk kavramının sorunlu olması, toplumun ve Devlet’in çocuğa bakışından kaynaklanmaktadır.. Buna karşılık çocuk hakları sözleşmesinin temel aldığı yaklaşım, ilkeler ve ölçütler doğrultusunda yeni dünya, nesne çocuktan özne çocuk anlayışına doğru evrilmektedir. Geleneksel, modern ve postmodern çocukluk anlayışlarının iç içe girdiği son çocukluk evresi ise yeni çocukluk evresidir. Yeni çocukluk anlayışı çocuğu yaşadığı toplum ve ailesi içinde bütüncül ele alışı ile çocuktan sorumlu yetişkini ve çocukla ilgili tüm tarafları da dönüştüren bir çocukluk anlayışıdır. Bu yönüyle modern çocukluk paradigması aynı zamanda modern yetişkinlik paradigmasıdır.: Yeni çocukluğu tanımlarken ve ne olması gerektiğini isterken, aynı zamanda yetişkinlik de tanımlanmaktadır artık..

Çocuğu ve çocukluğu tanıma ve anlamaya yönelik bütün gelişim kuramlarının ortak yönü ise, çocuğun insanoğlunun tarihini yinelediğidir. Buna karşılık çocukla yetişkinlerin eşit haklara sahip olup olmadığı konusunda bugün de ortak bir görüşe varılamamıştır.

Çocukların yetişkinlerle eşit hakları olmadığını ileri sürenler, eşit hak anlayışının akılcı otorite figürünü zayıflatacağı gerekçesiyle bu görüşe çekince koymaktadır. Çocuk özgürlüğünü savunanlar ise çocuk ile yetişkin haklarının eşit olmasını savunuyor. Aslında, çocuk ve yetişkin hakları birbiriyle çelişkili haklar değil, insan hakları bütününün ayrılmaz parçaları ve doğuştan kazanılmış haklardır. Çocuk-yetişkin haklarının eşitliğiyle ilgili ana soru ise şudur: Çocuk hakları alanında toplumsal tutarlılık eksikliği mi vardır ? Evet, dün olduğu gibi bugün de, hakların eşitliği konusunda toplumsal tutarsızlık ve çelişki devam etmektedir. Bu çelişkinin temelinde, yetişkinlerin kendi hakları için daha ısrarlı olmalarına karşılık, Dünyada çocuğun korunması anlayışı ve eğiliminin daha önde olması yatmaktadır.Dolayısıyla çocuklar kendi haklarını ancak, vekilleri olan yetişkinler aracılığıyla gerçekleştirebilmektedir. Bu noktadan hareketle ikinci soru şudur: Haklarını bilen çocuklar yetiştirme anlayışımız var mı ? Bu anlayışı kavrayışımızın henüz gelişmediği yönündeki görüşlerin ağırlıklı olduğu tespitinden yola çıkılarak, hiç bir çocuğu dışta bırakmayan yeni bir çocuk hakları hareketine yönelmek gerekmektedir. Haklarını bilen çocuk yetiştirmek için gerçekleştirilecek çalışmalarda temel strateji; bilgilendirme ve bilinçlendirme sağlayarak değer, tutum ve davranış değişikliği meydana getirmektir.

KONGRENİN MİSYONU

Türkiye çocuk hakları hareketi, en iyi şeyler önce çocukların hakkıdır düşüncesinin hayata nasıl geçirileceğine yönelik yöntemin belirlenmesiyle başlayabilir.

I. I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’sini merkeze alarak, çocuk hakları politikalarından ve uygulamalarından sorumlu tüm tarafların çocuğun temel yararı çerçevesinde çocuk etkisi analizi- çözümlemesi yöntemiyle irdelenmesini

( uygulamaların çocuğu, toplumu psikolojik, sosyal, kültürel hukuki, ekonomik, politik ve stratejik sonuçlarının irdelenmesi ); yasaların çocuk hukuku temelinde çocuk haklarıyla uyumlu duruma nasıl getirileceğini ve ilgili uygulamanın nasıl gerçekleştirileceği ( uygulama aksaklıklarının nedenleri ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi ) hususları birinci derecede önem taşımaktadır.

II.        İkinci öncelikli misyon ise 2011-2015 Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi ve Uygulama Plânı’nın

( örgün ve yaygın eğitim odaklı )ilgili bütün tarafların görüşü alınarak ( çocuk, yetişkin, hükümet kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, uzman sivil toplum kuruluşları ) hazırlanması olarak öngörülmektedir.

III. Kongrenin üçüncü misyonu Türkiye Çocuk Politikası’nı içeren bütün çocuk konularının çocuk hakları kültürü temelinde hazırlanmasıdır.

KONGRENİN VİZYONU

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin vizyonu Türkiye’de çocuğa öncelik verilmesi ve çocuğun birinci gündem durumuna getirilmesidir.

ÖNERİLEN BİLDİRİ ve PROJE KONULARI

I.         Çocuk Hakları Felsefesi

II. Medeniyet, Kültür ve Çocuk Hakları

III. Aile, Çocuk, Toplum, Devlet

IV. BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de yer alan temel ilkeler

a) Çocuğun Temel Yararı:

a) Yaşama hakkı

b) Gelişme hakkı

c) Korunma hakkı

ç) Çocuğun görüşünün alınması

d) Çocuğa karşı her tür ayrımcılığın önlenmesi

( Yasa, uygulama sorumluluğu, izleme, çözüm  önerileri)

V. Çocuğun Medeni Hakları ve Özgürlükler

a) İsim ve tabiyeti, kimliğinin korunması

b) İfade hakkı

c) Çocuğun bilgilenme hakkı

ç) Çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlüğü

d) Dernek kurma ve toplantı hakkı

e) Özel hayatın korunması

f) İşkenceye, insanlık dışı, aşağılayıcı, zalim ceza ya da

muameleye maruz kalmama hakkı

g) Uygulama aksaklıklarının nedenleri ve çözüm önerileri

VI. Ailenin ve Aile İçinde Çocuğun Korunması

a) Velayet ilişkisi ve ana baba sorumluluğu

b) Çocuk gelişimi ve aile içi etkileşim

c) Ailenin sorumluluğu

ç) Ailenin bütünlüğünün korunması

d) Aile içi istismar ve ihmal

e) Velayet ilişkisinin kötüye kullanılması

f) Ailenin dağılması halinde çocuğun temsili ve çocuğun

menfaatinin korunması

g) Uygulama aksaklıklarının nedenleri ve çözüm önerileri

h) Adolesan kız çocuklarının erken evliliklerinin önlenmesi

VII. Yerleştirme Durumunda Koruma

a) Evlât edinme, koruyucu aile, özel ve resmi kurum

bakımı, ( Aileye alternatif kurumlarda çocuğun korunması )

b) Koruma kararını vermede yetki

c) Yerleştirmede yöntem

ç) Alternatif kurumlarda ihmal ve istismara karşı koruma

d) Akrabaları ile yaşayan öksüz ve yetim çocukların sorunları ve çözüm önerileri

e) Uygulama aksaklıklarının nedenleri ve çözüm önerileri

VIII. Temel Sağlık ve Refah

a) Çocuğun yaşama ve gelişme hakkı

b) Engelli çocuklar ( Görme, işitme, konuşma, zihinsel, ortopedik,sosyal ve

duygusal uyum güçlüğü ve süreğen hastalığı olan engelli çocuklar vd. )

c) Sosyal güvenlik ve çocukların bakımı için hizmet ve kurumlar

ç) Sağlık ve sağlık hizmetleri

d) Hayat standardı

e) Güzel bir çevrede yaşama hakkı

f) Güç koşullardaki çocuklar için önleyici tedbir ve rehabilitasyon ( sokakta

yaşayan çocuk, uyuşturucu, uçucu madde bağımlılığı )

g) Uygulama aksaklıklarının nedenleri ve çözüm önerileri

h) Çocuk ve yetersiz beslenme

ı) Ergen ( Adolesan ) hakları

i) Şiddetten korunma hakkı

j) Diş sağlığı ve ağız bakımına kolay ve ücretsiz erişme hakkı

k) Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında oyun odası ve çocuk kütüphanesi isteme

hakkı

l) Hırpalanmış çocuk sendromundan korunma hakkı

m) Zorunlu aşılar dışında aşı olmayı reddetme hakkı

IX. Eğitim, Serbest Zamanları Değerlendirme ve Kültürel Etkinlikler

a) Eğitimin amaçları

b) Eğitim, mesleki eğitim ve yönlendirme

c) Serbest zamanları değerlendirme, sosyal ve kültürel etkinlikler

ç) Kız çocuklarının eğitimi

d) Eğitimde fırsat eşitliği

( Eğitime erişim ve nitelikli eğitim alma hakkı )

e) Çocuk ve din eğitimi

f) Özel eğitime muhtaç  engelli  çocuklar ( görme, işitme, zihinsel, ortopedik,

sosyal ve duygusal uyum güçlüğü ve süreğen hastalığı olan engelli çocuklar

vd. )

g) Üstün zekâlı / yetenekli çocukların eğitimi ( Üstün yetenekli çocukların

eğitimlerinin Devlet tarafından sağlanması hakkı )

h) Çocuk hakları ve değerler eğitimi

ı) Uygulama aksaklıklarının nedenleri ve çözüm  önerileri

i) Pedagoji ve çocuk hakları

j) Çocuk hakları ve eğitim sistemi

k) Çocuk merkezli eğitim

( Devlet merkezli eğitimden çocuk merkezli eğitime eğitim felsefesi )

l) Tüketim kültürü ve çocuk hakları

m) Çocukların sanat ve sanat faaliyetlerine erişebilme

ve kolayca katılma hakkı

n) Çocukların iletişim tekniklerinden faydalanma

hakkı; medyada yer alma hakkı

o) Öğretmen seçme hakkı

ö) Özel yetenek gerektiren beden eğitimi, müzik dersi gibi dersleri reddetme hakkı

X.        Özel Koruma Önlemleri İle Korunması Gereken Çocuklar

a) Acil durumdaki çocuklar

i) Mülteci çocuklar

ii) Silahlı çatışmadan etkilenmiş çocuklar

iii) Afetlerde öksüz ve yetim kalan çocuklar

b) Kanunla ihtilâf halindeki çocuklar

i) Küçüklere özgü hukukun uygulanması ( çocuk hukuku )

ii) Özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocukların durumu

iii) Yasalarda küçüklerin aleyhine hükümler

c) Sömürüye konu olan çocuklar ( istismar edilen çocuk )

i) Çocuk işçiliğini içeren ekonomik sömürü  ( çalışan, dilendirilen

çocuklar )

ii) Uyuşturucu madde kullanımı

iii) Cinsel sömürü ve cinsel şiddet

( Çocuk fuhuşu, bu sektörde ve pornografide kullanılan çocuklar )

iv) Çocuk kaçırma, satışı ve ticareti

ç) Azınlık veya yerel gruba ait çocuklar

XI       Çocuk ihmali ve istismarı

( İhmal, psikolojik, fizikî, cinsel ve ekonomik istismar )

XII. Çocuk hakları eğitimi

a) Örgün eğitim

( Müfredat ve ders kitaplarında çocuk hakları )

i) Okul öncesi

ii) İlköğretim birinci kademe

iii) İlköğretim ikinci kademe

iiii) Orta öğretim

v) Üniversite ve yüksek okullarda

vi) Lisans üstü eğitimde

b) Yaygın eğitim

c) Demokrasi ve insan hakları kültürü oluşumlarında ve  faaliyetlerinde çocuk

hakları eğitimi ve uygulamaları

XIII    Çocuk Yoksulluğu ve Çocuk Hakları

XIV.   Anayasa’da ve yasalarda Çocuk, Yasaların Çocuk Hakları İle Uyumlu Duruma Getirilmesi, Uygulanabilme Koşullarının Tespiti  ve Anayasa’da Çocuk

XV.     Çocuk Hakları Kültürü ve Demokrasi

( Gelenekler, örf ve töreler ve çocuk hakları; çocuk ve gençlik

meclisleri )

XVI    Çocuk Hakları,  Yaşama Ortamı, Mekân-Şehir

XVII   Yerel Yönetimler ve Çocuk Hakları

XVIII Çocuk Hakları Bağlamında Çocuk ve İlkgençlik Edebiyatı

( ve özellikle sorun odaklı çocuk ve ilkgençlik edebiyatı )

XIX    Medya ve Çocuk Hakları

( Medyada çocuğun yer alması, reklâm ve çocuk )

a) Çocuk hakları açısından çocuk ihmali ve istismarı:

b) Nedenleri, sonuçları, uygulamalar ve izleme çalışmaları

XX      Çocuk Hak İhlallerinin İzlenmesi

( Gönüllü Çocuk Avukatlığı )

XXI    Çocuk Ombudsmanlığı

( Model ve Yasal çerçeve )

XXII   BM. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’si Ulusal İlerleme Raporları

i) Ulusal Raporlar

ii) Alternatif raporlar

XXIII Çocuk Hakları ve Çocuk Hukuku

XXIV Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi ve Uygulama Plânı / 2011-2015 ( Amacı ve İşlevi, İlkeler, Temel Ölçütleri, Misyon, Vizyon, Uygulama Plânı )

XXV   Türkiye’de Ulusal  Çocuk Politikaları ve Uygulamalarının etkililik ve verimlilik analizi

KONGRE ÇOCUK KATILIMI

Bildiri ve Proje Konuları

1.         Güzel bir dünyada yaşama hakkında ne düşünüyorsunuz ?

2.         Önce sağlıklı büyümek: Niçin ?

3.         Eğitimde fırsat eşitliği ( Nitelikli eğitim aldığınızı düşünüyor musunuz ?

4.         Koruma altındaki çocuklara karşı ödevlerimiz nelerdir ?

5.         Çocuklar iş gücü mü ? ( Çocuk yoksulluğu )

6.         Engelli çocukların hakları ( Görme, işitme, konuşma, zihinsel ve ortopedik vd )

7.         Çocuklar yargılanmalı mı ?

(Bir çocuğu sanık sandalyesinde gördüğünüzde ne düşünürsünüz?)

8.         Savaşlar, çocuklar ve barış

9.         Çocuk ve demokrasi

( Çocukların oy hakkı olmalı mı ? )

10.       Çocuklar için en önemli haklar hangileridir ? Neden ?

11.       Çocuklara ayrımcılık yapılıyor mu ?

12.       Dünya çocukları için neler yapmak istersiniz ?

13.       Dünyanın geleceği için hayâlleriniz nelerdir ?

14.       Sizi ilgilendiren konularda görüşünüz alınıyor mu ?

15.       Çocuk dostu okul konusundaki düşünceleriniz nelerdir ?

16.       Çocuk dostu şehir konusunda ne düşünüyorsunuz ?

17.       Büyükler de hata yapabilir

( Örnek verebilir misiniz ? )

Bildiri ve Proje Gönderme Koşulları

1.         Kongre çocuk katılımı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun Türkiye genelinde düzenlediği SHÇEK-Unicef işbirliğinde düzenlenen Çocuk Forumu’na katılacak çocuklar yanında, 9-18 yaş grubundaki her çocuk, belirtilen konuların birinde yazacağı bildiri ve projelerle  kongreye başvuruda bulunabilir.

2.         Çocuklar kongreye bildirili-projeli veya bildirisiz-projesiz ve ücret ödemeden katılabilir. Bildiriler ve proje başvuruları www.cocukvakfi.org.tr internet portalı adresi üzerinden

sisteme girilerek yapılacaktır.

3.         Bildiri ve projesi  kabul edilen çocukların ulaşım, beslenme ve konaklama masrafları Çocuk Vakfı tarafından karşılanacaktır.

4.         Kongre çocuk delegelerine kongrenin bütün yayınları ücretsiz verilecektir.

5.         Kongreye bildiri ve proje ile katılmak isteyenler, bildiri özetlerini ve proje konularını 200 kelimeyi aşmayacak biçimde Times New Roman karakterinde 12 punto ile hazırlayacaklardır.Özet çalışmanın amacını, yöntemini, bulguları ve sonuçları içermelidir. Özet gönderiminde ve proje sunumunda üç adet fotoğraf ve üç adet tablo eklenebilir.

6.         Çocuk görüşünün Kongreye yansıtmak amacıyla kabul edilmiş bildirilerde ve projelerde her türlü görsel kullanılabilir ve sunum yapılabilir.

7.         Çocukların göndereceği bildiriler ve projeler,

a) Çocuklardan oluşacak Seçici Kurul,

b) Kongre Bilim ve Değerlendirme Kurulu’nun ortak

değerlendirmeleri sonunda belirlenecektir.

8.         Poster bildiri olarak kabul edilen bildiriler, kongre bildiriler kitabında yayımlanacaktır.

Çocuk Bildirileri ve Projeler İçin

Başvuru Takvimi

1. Bildiri ve proje özetleri son kabul tarihi                : 15 Temmuz 2010

2. Bildiri ve proje özetleri geri bildirim tarihi            :           :  15 Ağustos 2010

3. Bildiri ve proje son kabul tarihi                             : 1 Ekim 2010

4. Kongre tarihi                                                         : 26-28 Kasım 2010

KONGRENİN YÖNTEMİ

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, çocuk ve yetişkin katılımı ile gerçekleşecektir.

1.         Kongre öncesi iki çocuk Çocuk Forumu tarafından ve iki yetişkin, Kongre Yürütme Kurulu tarafından Kongre sözcüsü olarak seçilecektir.

2.         Kongre Genel Kurulu çocuk ve yetişkin eşbaşkanla yönetilecektir.

3.         Kongre açılış programından sonra önce kongrenin çocuk eşbaşkanı ve yetişkinlerle eşit sayıda çocuk Divan Üyesi seçilecektir.

4.         Kongre Genel Kurulu’nda önce çocuk komisyonlarının kararları müzakere edilecek ve sonuçlandırılacak, ardından yetişkin komisyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.

5.         Kongre çocukların ve Kongre Genel Kurulu’nun hazırlayacağı, iki kongre eşbaşkanının okuyacağı iki ayrı kapanış bildirisiyle sonuçlanacaktır.

II. KONGRE TAKVİMİ

Ulusal düzeyde çocuk hakları kongresi 3 yılda bir düzenlenecektir.

2013 yılında düzenlenecek ikinci kongrenin takvimi birinci kongrenin Genel Kurulu’nun seçeceği Kongre Sonuçlarını İzleme Kurulu tarafından belirlenecektir.

KONGRENİN

HİMAYESİ:

Mehmet Ali Şahin

TBMM Başkanı

DÜZENLEYEN KURUMLAR

Devlet Bakanlığı

( Aile ve Çocuktan Sorumlu Bakanlık )

İstanbul Üniversitesi

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü /SHÇEK

Çocuk Vakfı

İlgili Hükümet Kuruluşları

Devlet Bakanlığı ( Aile ve Çocuktan Sorumlu Bakanlık )

Millî Eğitim Bakanlığı

Adalet Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Millî Savunma Bakanlığı

İç İşleri Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

AB Genel Sekreterliği

İletişim Kurulacak Kuruluşlar

İstanbul Üniversitesi

Çocuk Hakları Araştırma Merkezi

Üniversitelerin Çocuk Hakları Merkezleri

Unicef Türkiye Millî Komitesi

ICC Uluslar arası Çocuk Merkezi

Uzman Sivil Toplum Kuruluşları

Baroların Çocuk Hakları Merkezleri

Tabip Odalarının Çocuk Hakları Merkezleri

BM Kuruluşları

BM Çocuk Fonu ( Unicef )

UNESCO

Dünya Sağlık Örgütü

Dünya Gıda Fonu

Uluslar arası Çalışma Örgütü ve Çocuk İşgücünün Kullanılmasının Önlenmesi Komitesi ( ILO / IPEC )

Mülteciler Yüksek Komiserliği

BM Nüfus Fonu ( UNFPA )

BM Kalkınma Programı ( UNDP )

Tarih : 26 – 28 Kasım 2010, İstanbul

Yer : İstanbul Üniversitesi

( Diğer mekânlar ayrıca duyurulacaktır. )

Kongreyi Düzenleyen

Kurum Sorumluları

Selma Aliye Kavaf

( Aile ve Çocuktan Sorumlu Devlet Bakanı )

Prof. Dr. Yunus Söylet ( İstanbul Üniversitesi Rektörü )

Dr. İsmail Barış ( SHÇEK Genel Müdürü )

Mustafa Ruhi Şirin / Çocuk Vakfı Başkanı

Kongre Başkanı Prof. Dr. Aydın Gülan

Kongre Genel Yönetmeni Mustafa Ruhi Şirin

Kongre Sözcüleri :

Çocuk sözcüler

Ümmühan Zeynep Bilgili (  11 Yaşında )

Fatih Bayar ( 15 Yaşında )

Yetişkin Sözcüler

Prof. Dr. Korkut Tuna

( İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı )

Dr. Özcan Kars

( SHÇEK Genel Müdür Yardımcısı )

Bilim ve Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Adalet Alada

Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu

Prof. Dr. Adnan Yüksel

Prof. Dr. Adem Sözüer

Prof. Dr. Ahmet Aydın

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili

Doç. Dr. Ali İhsan Dokucu

Prof. Dr. Ali Köse

Prof. Dr. Aydın Gülan

Prof. Dr. Ayla Oktay

Prof. Dr. Bekir Karlığa

Prof. Dr. Bekir Onur

Prof. Dr. Bengi Semerci

Av. Betül Onursal

Dr. Bülent İlik

Prof. Dr. Bülent Zülfikar

Doç. Dr. Cengiz Haluk İnce

Prof. Dr. Cevdet Erdöl

Doç. Dr. Coşkun Yorulmaz

Prof. Dr. Doğan Cücelloğlu

Prof. Dr. Edibe Sözen

Prof. Dr. Emine Akyüz

Emine Öğün

Prof. Dr. Ertan Eğribel

Doç. Dr. Erol Göka

Prof. Dr. Esin Küntay

Prof. Dr. Fahri Ovalı

Prof. Dr. Faik Çelik

Dr. Fatih Erdoğan

Prof. Dr. Fazilet Aksu

Prof. Dr. Ferhunde Öktem

Prof. Dr. Feridun Yenisey

Feyza Cansever

Prof. Dr. Füsun Akarsu

Doç. Dr. Gökhan Oral

Prof. Dr. Halil Ekşi

Prof. Dr. Halil İbrahim Bahar

Prof. Dr. Halis Ayhan

Prof. Dr. Halûk Yavuzer

Prof. Dr. Hayati Hökelekli

Prof. Dr. Hayati Tüfekçioğlu

Prof. Dr. Hüseyin Peker

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi

Prof. Dr. İbrahim Cılga

Prof. Dr. İlgi Ertem

Prof. Dr. İlhan Kutluer

Prof. Dr. İrfan Erdoğan

Dr. İsmail Barış ( SHÇEK )

Prof. Dr. İsmail Doğan

Doç. Dr. Kemal İnal

Prof. Dr. Kemal Sayar

Prof. Dr. Korkut Tuna

Doç. Dr. Mehmet Hakan Türkçapar

Mehmet Öğün

Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz

Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın

Dr. Melikşah Yasin

Prof. Dr. Musa Tosun

Dr. Muammer Yıldız ( MEB )

Mustafa Ruhi Şirin ( Çocuk Vakfı )

Prof. Dr. Mücahit Öztürk

Prof. Dr. Münevver Bertan

Doç. Dr. Müslüm Akıncı

Prof. Dr. Nebi Özdemir

Dr. Neylan Ziyalar

Doç. Dr. Nesrin Dilbaz

Prof. Dr. Nuray Sungur Oakley

Prof. Dr. Nurdoğan Rigel

Prof. Dr. Orhan Çeker

Dr. Özcan Kars ( SHÇEK )

Prof. Dr. Rona Serozan

Dr. Ruhi Kılıç ( MEB )

Prof. Dr.  Saibe Oktay Özdemir

Doç. Dr. Sefa Saygılı

Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün

Prof. Dr. Selda Bülbül

Doç. Dr. Selda Çağlar

Prof. Dr. Serpil Uğur Baysal

Dr. Sevgi Usta Sayıta

Prof. Dr. Sevil Atauz

Prof. Dr. Şevki Sözen

Prof. Dr. Şükrü Hatun

Prof. Dr. Teoman Duralı

Prof. Dr. Tolga Dağlı

Prof. Dr. Tülay Erkan

Prof. Dr. Umran Korkmazlar

Prof. Dr. Yunus Söylet

Prof. Dr. Ziya Selçuk

Yürütme Kurulu :

Prof. Dr. Adem Sözüer ( İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı )

Ahmet Akçakaya ( Çocuk Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi )

Ahmet Aydın İstanbul Vali Yardımcısı ( Sağlıktan Sorumlu )

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili  / İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü

Doç. Dr. Ali İhsan Dokucu /  İstanbul İl Sağlık Müdürü

Prof. Aydın Gülan ( Kongre Başkanı )

Prof. Dr. Bülent Zülfikar ( Türkiye Hemofili Derneği Başkanı )

Prof. Dr. Faik Çelik ( İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanı )

Gülgün Müftü ( ICC Uluslar arası Çocuk Hakları Merkezi )

Harun Kaya İstanbul Vali Yardımcısı ( Eğitimden Sorumlu )

İlyas Yılmaz  / İstanbul Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürü

Prof. Dr. Korkut Tuna ( İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı )

Dr. Muammer Yıldız /  İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü

Mustafa Altıntaş İstanbul Vali Yardımcısı ( Sosyal Hizmetlerden Sorumlu )

Mustafa Ruhi Şirin ( Çocuk Vakfı Başkanı )

Önal İnaltekin  / İstanbul SHÇEK İl Müdürü

Dr. Özcan Kars  / ( SHÇEK Gn. Md. Yrd. )

Dr. Ruhi Kılıç ( MEB Ö.E. ve R. D. Hiz. Genel Müdürü )

Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün ( İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı )

Prof. Talat Sait Halman ( Unicef Türkiye Millî Komitesi Başkanı )

Düzenleme Kurulu :

Dr. Abdullah Karatay

Av. Abdülkerim Can Aslan

Dr. Ayşegül Somçelik Köksal

Emrah Akbaş

Emre Bayram

Av. Fahri Safa Küpçü

Faruk Levent

Köksal Abdurrahmanoğlu

Uz. Dr. Mazlum Çöpür

Melek Demirbaş

Av. Memduh Cemil Şirin

Av. Mevlâna İdris Zengin

Yrd. Doç. Dr. Neylan Ziyalar

Rıdvan Karabulut

Av. Seda Akço

Serdar Ekrem Şirin

Yrd. Doç. Dr. Sevgi Usta Sayıta

Av. Tuğba Eryıldız

Yasemin Ünal

Yusuf Ahmet Kulca

Yüce Zerey

Gönüllü Paydaşlar

Kongre Sanat Danışmanı Cevdet Karal

Creatif Hizmetleri Genna MCG Reklam Ajansı ( www.genna.com.tr )

Dijital Medya Adinteractive / İstanbul.com (www.adinteractive.com.tr )

Kongre Yayın Tasarım Lokomotif Ajans ( www.lokomotif.net )

Kongre Görüntü Kaydı Yedirenk İletişim Grubu ( www.yedirenk.com )

Piar DNA Görsel Yapım Hizmetleri ( www.piardna.com.tr )

Katılım Koşulları :Kongreye bildirili-projeli ve bildirisiz-projesiz gelinebilir. Bildirisi ve projesi kabul edilen katılımcılardan kongre ücreti alınmayacaktır. Ulaşım ve konaklama ücreti katılımcılar tarafından ödenecektir. Konaklama için kongre takvimine uygun olarak ayrıca duyuru yapılacaktır.

1.         Kongreye bildiri-proje ile katılmak isteyenler bildiri özetlerini  ve proje konularını 400 kelimeyi aşmayacak biçimde Times New Roman karakterinde 12 punto ile hazırlayacaklardır. Araştırmaya dayalı bildiri özetlerinde, Giriş, Yöntem, Bulgular ve Tartışma bölümlerine yer verilmelidir. Araştırmaya dayalı olmayan bildiri özetleri de gönderilebilir. Bildiri ve proje başvurularında üçer adet fotoğraf ve tablo eklenebilir.

2.         Kongre için katkı yapmak isteyenler için Çocuk Vakfı’nın Vakıflar Bankası Osmanbey Şubesi’ndeki hesap numarası : 00 158 00 728 488 65 19

3.         Başvurular, Bilim ve Değerlendirme kurulu tarafından değerlendikten sonra 15 Ağustos 2010 tarihine kadar katılımcılara bildirilecektir.

4.         Kongrede bildiri ve projesi kabul edilenlere kongrenin ilgili kitabı ücretsiz verilecektir.

5.         Poster bildiri olarak kabul edilen bildiriler ve projeler kongre bildiriler kitabında yayımlanacaktır.

6.         Kongreye, kongrenin konu başlıklarında araştırmalarla da katılınabilir. Araştırmalar için bildiri-proje özeti gönderim ölçütleri geçerlidir. Kongre araştırma kitabı ayrıca yayımlanacaktır.

7.         Kongreye bildiri-proje-araştırma başvuruları kongrenin internet portali üzerinden ( www.cocukvakfi.org.tr )

sisteme girilerek yapılacaktır.

8.         Kongre konaklama bilgileri ayrıca duyurulacaktır.

Açıklama Başvuru formuna daha sonra web sitesinde yer verilecek

Kongre Takvimi

Bildiri ve proje konu özetleri son kabul tarihi           : 15 Temmuz 2010

Bildiri ve proje konu özetleri geri bildirim tarihi       : 15 Ağustos 2010

Bildiri ve proje son kabul tarihi                                 :  1 Ekim 2010

Kongre tarihi                                                             :  26 – 28Kasım 2010

İletişim:

Çocuk Vakfı

Zafer Sokağı No 17

34371

Nişantaşı / İstanbul

Telefon       :  0 212 240 41 96 -240 23 83

Belgegeçer :  0 212 230 01 25

Web Sitesi                  www.cocukvakfi.org.tr

elektronik posta :        cocukhaklariokulu@cocukvakfi.org.tr

cocukvakfi@hotmail.com

İstanbul Üniversitesi

www.istanbul.edu.tr

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

www.shcek.gov.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: